அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 31 December 2017

Trump’s Tax Cuts Are the Biggest Wealth Grab in Modern History

Trump’s Tax Cuts Are the Biggest Wealth Grab in Modern History

By JOSH HOXIE November 3, 2017

On Nov. 2, Republicans in Congress finally released the details for their tax plan. The Tax Cuts and Jobs Act is a massive overhaul of the tax code and spending priorities—and nothing short of a boon to the very wealthy at the expense of everyone else.

I’m old enough to remember way back to Nov. 1, when CBS released a poll showing most Americans wanted to see the wealthiest households and biggest corporations pay more, not less, in taxes. This is in sync with poll data from Gallup, collected year after year since 1992, that shows a solid majority of Americans believe the wealthy pay too little in taxes.

Given such overwhelming support for raising, not cutting, taxes on the wealthy, it makes sense that President Donald Trump and his allies in Congress would present their tax plan as benefiting the middle class rather than the rich. It’s about “people who are low- and middle-income,” says House Speaker Paul Ryan, “not about people who are really high-income earners getting a break.” Trump has even claimed “the rich will not be gaining at all with this plan.”

Unfortunately, those are bald-faced lies.

The plan includes weakening and then eliminating the federal estate tax, a levy paid only by the wealthiest households in the country—it only kicks in on estates worth over $5.5 million for individuals and $11 million for couples.

It also eliminates the alternative minimum tax, which exclusively benefits households with incomes over $200,000. And it drops corporate tax rates to 20%, the overwhelming benefit of which goes to the very wealthy and—contrary to what the president might say—will not create jobs, as a study by my Institute for Policy Studies colleague Sarah Anderson found earlier this year.

The tax plan includes eliminating tax deductions that benefit many middle-class Americans as well. On the chopping block are the state and local tax deduction and the student loan interest deduction, among others.

It was just a week ago that House Republicans passed a budget proposal that paved the way for this tax cut plan. That budget included nearly $6 trillion in cuts to Medicare, Medicaid, education, and other public services.

Make no mistake, this will hurt. To understand just how much, consider the opportunity cost. The tax plan includes adding $1.5 trillion over 10 years to the national debt, or $150 billion a year that’s not accounted for by increasing revenue elsewhere or cutting spending.

The Center on Budget and Policy Priorities calculated that $150 billion would cover doubling Pell Grants for low- and middle-income college students, doubling cancer research funding at the National Institutes of Health, providing child care assistance to six million children, providing opioid addiction treatment to 300,000 people, funding the full backlog of needed maintenance at the National Park Service, and training 3.5 million workers for in-demand jobs—combined.

Instead of doing any of that, the plan proposes shoveling that money over to the already wealthy.

Given such tradeoffs, it’s a wonder this plan has seen the light of day, much less has a significant chance of becoming law. The more we learn about this proposal, the more there is not to like, which is an incentive for Republicans in Congress to pass it before the public understands what’s going on.

Don’t get caught sleeping on the biggest wealth grab in modern history.

Josh Hoxie is director of the Project on Opportunity and Taxation at the Institute for Policy Studies and co-editor of Inequality.org.

No comments:

Post a Comment