அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Thursday, 26 November 2015

புதிய ஈழப்புரட்சியாளர்களின் 2015 மாவீரர் தின அறிக்கை

விடுதலைப்புலி கடற் படைத் தளபதி தோழர் சூசைக்கு காணிக்கை!


Monday, 23 November 2015

Former LTTE member found dead near home


Former LTTE member found dead near home
November 23, 2015 08:22

A former LTTE member who was rehabilitated and released into society, was found dead near his home in Mannar.

Weerasingham Dhanapalasingham, aged 40, was working as a fishermen when he was found dead near his home on Saturday.

The police said that his body was found hanging from a swing tied to a tree near a tent close to his house.

A person who had gone to take him for fishing had found him dead.

Initial investigations have found that the man may have committed suicide. (Colombo Gazette)

Thursday, 19 November 2015

Russian bombs can provoke a terror backlash. Ours can too“The hardest thing to explain is the glaringly evident which everybody has decided not to see,” wrote Ayn Rand in her novel The Fountainhead. That there is a link, a connection, between the west’s military interventions in the Middle East and terrorist attacks against the west, that violence begets violence, is “glaringly evident” to anyone with open eyes, if not open minds.

Yet over the past 14 years, too many of us have “decided not to see”. From New York to Madrid to London, any public utterance of the words “foreign” and “policy” in the aftermath of a terrorist attack has evoked paroxysms of outrage from politicians and pundits alike.

The response to the atrocities in Paris has followed the same pattern. Derided by a former Labour minister as “west-hating fury chimps”, the UK’s Stop the War coalition removed from its website a piece that blamed the rise of Islamic State (Isis) and the Paris attacks on “deliberate policies and actions undertaken by the United States and its allies”. The Labour leader, Jeremy Corbyn, scrapped a speech in which he was due to say that Britain’s “disastrous wars” have “increased, not diminished, the threats to our own national security”. Such arguments are verboten in our public discourse.

Isn’t it odd, then, that in the case of Russia, western governments have been keen to link Vladimir Putin’s – and only Vladimir Putin’s – foreign policy to terrorist violence? On 1 October the US government and its allies issued a joint statement declaring that the Russian president’s decision to intervene in Syria would “only fuel more extremism and radicalisation”. Yes, you heard them: it’ll “fuel” it.

Moscow’s bombing campaign will “lead to further radicalisation and increased terrorism”, claimed David Cameron on 4 October. Note the words “lead to”. Speaking at a Nato summit on 8 October the US defence secretary, Ashton Carter, warned of the “consequences for Russia itself, which is rightly fearful of attacks”. Got that? “Rightly fearful”.

And, in the days since the crash of the Russian Metrojet airliner in Egypt on 31 October, which killed 224 civilians, commentators have queued up to join the dots between Russia’s actions in Syria and this alleged terrorist attack by Isis. On a BBC panel discussion the Telegraph’s Janet Daley referred to the crash as “a direct consequence of [Russia’s] involvement in Syria”, adding: “[Putin] has perhaps incited this terrorist incident on Russian civilians.”

Compare and contrast Daley’s remarks on the downing of Flight 9268 with her reaction to the Paris attacks. Rather than accusing President Hollande of “inciting” terrorism against the people of France, or calling the carnage a “direct consequence” of French involvement in Syria, she took aim at anyone who might dare draw attention to the country’s military interventions in Muslim-majority countries such as Libya, Mali and, yes, Syria.

“If there is any need to argue about these matters, it should come at some other time,” she wrote, because “the French people did not deserve this”, and “it is wicked and irresponsible to suggest otherwise”. (To quote one of the leading foreign policy sages of our time, Phoebe Buffay of Friends: “Hello, kettle? This is pot. You’re black.”)

If Isis did bring down the Russian airliner, then of course it would be madness to pretend it wasn’t linked to Putin’s military campaign on behalf of the dictator of Damascus. Yet it would be equally insane to pretend that the horror in Paris had nothing at all to do with France’s recent military interventions in the Middle East and west Africa.

''Yes, the attackers in the Bataclan concert hall chanted Allahu Akbar as they opened fire on the crowd, but they were also heard saying: “What you are doing in Syria? You are going to pay for it now.”''

Yes, the attackers in the Bataclan concert hall chanted Allahu Akbar as they opened fire on the crowd, but they were also heard saying: “What you are doing in Syria? You are going to pay for it now.” Yes, Isis’s official statement of responsibility referred to Paris as “the capital of prostitution and obscenity”, but it also singled out the French government for leading a “Crusader campaign” and “striking the Muslims … with their planes”.

To understand political violence requires an understanding of political grievances; to blame terrorism only on religious ideology or medieval mindsets is short-sighted and self-serving. The inconvenient truth is that geopolitics is governed as much as is physics by Newton’s third law of motion: “For every action there is an equal and opposite reaction.” The CIA, back in the 1950s, even coined a term – “blowback” – to describe the unintended negative consequences, for US civilians, of US military
operations abroad.

Today, when it comes to Russia, an “official enemy”, we understand and embrace the concept of blowback. When it comes to our own countries, to the west, we become the child in the playground, sticking our fingers in our ears and singing “La la la, I can’t hear you.”

You can argue that French – or for that matter UK or US – military action in the Middle East is a legitimate and unavoidable response to the rise of a terrorist mini-state; but you can’t argue that actions don’t have consequences.

The former chief of the CIA’s Bin Laden Unit, Michael Scheuer, told me in 2011 that “people are going to ... bomb us because they don’t like what we’ve done”. In an interview for al-Jazeera in July, the retired US general Michael Flynn, who ran the Defense Intelligence Agency from 201315, admitted to me that “the more bombs we drop, that just … fuels the conflict”.

It is a view backed by the Pentagon’s Defence Science Board, which observed as long as ago as 1997: “Historical data show a strong correlation between US involvement in international situations and an increase in terrorist attacks against the United States.”

''Let me be clear: to explain is not to excuse; explication is not justification. There is no grievance on earth that can justify the wanton slaughter of innocent men, women and children, in France or anywhere else.''

Let me be clear: to explain is not to excuse; explication is not justification. There is no grievance on earth that can justify the wanton slaughter of innocent men, women and children, in France or anywhere else.

The savagery of Isis is perhaps without parallel in the modern era. But the point is that it did not emerge from nowhere: as the US president himself has conceded, Isis “grew out of our invasion” of Iraq.

Yet we avert our gaze from the “glaringly evident” and pretend that “they” – the Russians, the Iranians, the Chinese – are attacked for their policies while “we” – Europe, the west, the liberal democracies – are attacked only for our principles. This is the simplistic fantasy, the geopolitical fairytale, that we tell ourselves. It gives us solace and strength in the wake of terrorist atrocities. But it does nothing to stop the next attack.

Source: The guradian uk wednesday 18 November 2015

Wednesday, 18 November 2015

CONFIRMED: French Government Knew Extremists BEFORE Paris Terrorist Attack

CONFIRMED: French Government Knew Extremists BEFORE Paris Terrorist Attack
By Tony Cartalucci
Global Research, November 14, 2015

 As predicted and previously reported, terrorists who took part in an unprecedented attack in the center of Paris killing over a 100 and injuring hundreds more, were well-known to French security agencies before the attack took place.

The UK Daily Mail reported in its article, “Hunt for the Isis killers: One terrorist identified as ‘young Frenchman known to authorities’ – another two found with Syrian and Egyptian passports,” that:

One of the terrorists involved in last night’s attacks in Paris has been officially identified as a Parisian, according to local media reports.

The man, who was killed at the Bataclan, was identified using his fingerprints and was from the southern Parisian neighbourhood of Courcouronnes.

French reports say that the man, who was around 30 years old, was already known to French anti-terrorist authorities prior to last night’s attacks. (emphasis added)

Similarly in January 2015 in the wake of the “Charlie Hebo attack” which left 12 dead, it was revealed that French security agencies tracked the perpetrators for nearly a decade beforehand, having arrested at least one terrorist a total of two times, incarcerating him at least once, tracked two of them overseas where they had trained with known terrorist organizations and possibly fought alongside them in Syria, before tracking them back to French territory. Astoundingly, French security agencies never moved in on the terrorists, claiming that after a decade of tracking them, they had finally decided to close their case for precisely the amount of time needed for them to plan and execute their grand finale.

More Wars and More Surveillance Can’t Help  

With a similar scenario now emerging, particularly in the wake of the “Charlie Hebo attack,” where French security agencies knew about extremists but failed to stop them before carrying out yet another high-profile attack, even with enhanced surveillance powers granted to them by recent legislation, it appears that no amount of intrusive surveillance or foreign wars will stem a terrorist problem the French government itself seems intent on doing nothing to stop.The problem is not France’s immigration laws. Dangerous people are in France, but they are being tracked by French security agencies. The problem is not Syria. Terrorists have left to fight there, acquired deadly skills and affiliations before returning to France, but have likewise been tracked by French security agencies. Instead, the problem is that French security agencies are doing nothing about these dangerous individuals knowingly living, working, and apparently plotting in the midst of French society.In the coming hours and days, the French government and its various co-conspirators in their proxy war against Syria will propose a plan of action they claim will stem the terrorist threat France and the rest of Europe faces. But the reality is, the problem is not something the French government can solve, because the problem is clearly the French government itself.

ISIS is Behind the Paris Attacks, But Who is Behind ISIS? 

With the so-called “Islamic State” (ISIS) emerging as being behind the attack, the question that remains is, who is behind ISIS itself? While the West has attempted to maintain the terrorist organization possesses almost mythological abilities, capable of sustaining combat operations against Syria, Iraq, Lebanon’s Hezbollah, support from Iran, and now the Russian military – all while carrying out large-scale, high-profile terrorist attacks across the globe – it is clear that ISIS is the recipient of immense multinational state-sponsorship.

The rise of ISIS was revealed as early as 2007 in interviews conducted by Pulitzer Prize-winning journalist Seymour Hersh in his 9-page report “The Redirection.” The interviews revealed a plan to destabilize and overthrow the government of Syria through the use of sectarian extremists – more specifically, Al Qaeda – with arms and funds laundered through America’s oldest and stanchest regional ally, Saudi Arabia.

A more recent Department of Intelligence Agency (DIA) report drafted in 2012 (.pdf) admitted:

If the situation unravels there is the possibility of establishing a declared or undeclared Salafist principality in eastern Syria (Hasaka and Der Zor), and this is exactly what the supporting powers to the opposition want, in order to isolate the Syrian regime, which is considered the strategic depth of the Shia expansion (Iraq and Iran).

The DIA report enumerates precisely who these “supporting powers” are:

The West, Gulf countries, and Turkey support the opposition; while Russia, China, and Iran support the regime.

And to this day, by simply looking at any number of maps detailing territory held by various factions amid the Syrian conflict, it is clear that ISIS is not a “state” of any kind, but an ongoing invasion emanating from NATO-member Turkey’s territory, with its primary supply corridor crossing the Turkish-Syrian borderbetween the Syrian town of Ad Dana and the western bank of the Euphrates River, a supply corridor now increasingly shrinking.


Image: ISIS-held territory seen in dark grey forms a corridor directly up to the Syrian-Turkish border – or more accurately, begins at the Turkish-Syrian border. In recent days, this corridor has faced being completely cut off by joint Syrian-Russian gains in and around Aleppo and toward the western bank of the Euphrates River. East of the Euphrates is already held by Kurds and Syrian forces. NATO is clearly providing ISIS’ primary support, and yet ISIS is alleged to have been behind an attack on a NATO member.

In fact, the desperation exhibited by the West and its efforts to oust the Syrian government and salvage its proxy force now being decimated by joint Syrian-Russian military operations, is directly proportional to the diminishing size and stability of this corridor.

Just last week, Syrian forces reestablished firm control over the Kweyris military airport, which was under siege for years. The airport is just 20 miles from the Euphrates, and, as Syrian forces backed by Russian airpower work their way up toward the Turkish border along the Syrian coast, constitutes a unified front that will essentially cut off ISIS deeper inside Syria for good.

Should ISIS’ supply lines be cut in the north, the organization’s otherwise inexplicable fighting capacity will atrophy. The window for the West’s “regime change” opportunity is quickly closing, and perhaps in a last ditch effort, France has jammed the spilled blood and broken bodies of its own citizens beneath the window to prevent it from closing for good.

The reality is that France knew the “Charlie Hebo” attackers, they knew beforehand those involved in the most recent Paris attack, and they likely know of more waiting for their own opportunity to strike. With this knowledge, they stood by and did nothing. What’s more, it appears that instead of keeping France safe, the French government has chosen to use this knowledge as a weapon in and of itself against the perception of its own people, to advance its geopolitical agenda abroad.

If the people of France want to strike hard at those responsible for repeated terrorist attacks within their borders, they can start with those who knew of the attacks and did nothing to stop them, who are also, coincidentally, the same people who helped give rise to ISIS and help perpetuate it to this very day.

The original source of this article is Land Destroyer Report
Copyright © Tony Cartalucci, Land Destroyer Report, 2015 
Tony Cartalucci, Bangkok-based geopolitical researcher and writer, especially for the online magazine“New Eastern Outlook”.

Tuesday, 17 November 2015

The Paris Terrorist Attacks and the “Official Story”..

The Paris Terrorist Attacks and the “Official Story”: 
The Matrix Extends Its Reach

By Dr. Paul Craig Roberts
Global Research, November 14, 2015

Within one hour of the Paris attacks and without any evidence, the story was set in stone that the perpetrator was ISIL. This is the way propagada works.

When the West does it, it always succeeds, because the world is accustomed to following the lead of the West. I was amazed to see, for example, Russian news services helping to spread the official story of the Paris attacks despite Russia herself having suffered so often from planted false stories.

Has the Russian media forgotten MH-17? The minute the story was reported that the Malaysian airliner was hit by a Russian missile over eastern Ukraine in the hands of separatists, the blame was ascribed to Russia. And that is where the blame remains despite the absence of evidence.

Has the Russian media also forgotten the “Russian invasion of Ukraine”? This preposterous story is accepted everywhere in the West as gospel.

Has the Russian media forgot about the book by the German newspaper editor who wrote that every European journalist of consequence was an asset of the CIA?

One would have thought that experience would have taught Russian media sources to be
careful about explanations that originate in the West.

So now we have what is likely to be another false story set in stone. Just as a few Saudis with box cutters outwitted the entire US national security state, ISIL managed to acquire unacquirable weapons and outwit French intelligence while organizing a series of attacks in Paris.

Why did ISIL do this? Blowback for France’s small role in Washington’s Middle East violence?
Why not the US instead?

Or was ISIL’s purpose to have the flow of refugees into Europe blocked by closed borders? Does ISIL really want to keep all of its opponents in Syria and Iraq when instead it can drive them out to Europe? Why have to kill or control millions of people by preventing their flight?

Don’t expect any explanations or questions from the media about the story that is set in stone.

The threat to the European political establishment is not ISIL. The threats are the rising anti-EU, anti-immigrant political parties: Pegida in Germany, the UK Independence Party, and the National Front in France. The latest poll shows the National Front’s Marine Le Pen leading as the likely French president.

Something had to be done about the hords of refugees from Washington’s wars, or the establishment political parties faced defeat at the hands of political parties that are also unfriendly to Europe’s subservience to Washington.

EU rules about refugees and immigrants and Germany’s acceptance of one million of the refugees, together with heavy criticism of those governments in Eastern Europe that wanted to put up fences to keep out the refugees, made closing borders impossible.

With the Paris terror attacks, what was impossible became possible, and the President of France immediately announced the closing of France’s borders. The border closings will spread. The main issue of the rising dissident political parties will be defused. The EU will be safe, and so will Washington’s sovereignty over Europe.

Whether or not the Paris attacks were a false flag operation for the purpose of obtaining these results, these results are the consequences of the attacks. These results serve the interests of the European political establishment and Washington.

Is ISIL so unsophisticated not to have realized that? If ISIL is that unsophisticated, how did ISIL so easily deceive French intelligence? Indeed, can French intelligence be intelligent?

Can Western peoples be intelligent to fall for a story set in stone prior to any evidence? In the West, facts are created by self-serving statements from governments. Investigation is not part of the process. When 90 percent of the US media is owned by six mega-corporations, it cannot be any different.

As The Matrix grows in the absurdity of its claims, it nevertheless manages to become even more invulnerable.
====================
Dr. Paul Craig Roberts was Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. He was columnist for Business Week, Scripps Howard News Service, and Creators Syndicate. He has had many university appointments. His internet columns have attracted a worldwide following. Roberts’ latest books areThe Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West and How America Was Lost.

The original source of this article is Paul Craig Roberts
Copyright © Dr. Paul Craig Roberts, Paul Craig Roberts, 2015

பாரிஸ் தாக்குதலின் பின்னணி என்ன?

Paris Attacks: Wait For Few More days – You Will Know The Truth
November 16, 2015 | Filed under: Colombo Telegraph,Opinion | Posted by: COLOMBO_TELEGRAPH

By Latheef Farook –

Latheef Farook 
Are these senseless attacks and the killing of 128 innocent people in the French capital Paris on Friday 14 November 2015 yet another 9/11 type conspiracy to deceive the world to enhance the New World Order by further oppressing and brutalizing Muslims in the West and the world at large?

This is the question now being asked by over.

For example the 9/11 tragedy in New York destroyed the World Trade Centre and killed around 4000 people- except Jews who didn’t go to work on that day for reasons better known to them.

President George Bush, in the footsteps of his equally war monger father George Bush Sr, accused the Al Qaeda of bombing WTO, invaded Afghanistan within 27 days and turned that war battered and poverty stricken country into a slaughter house besides setting up US military bases to cover Central Asian Muslim countries.

However former US Secretary of State Hillary Clinton openly claimed later that Al Qaeda was created by United States. Added to this reports began to emerge of the involvement of Israel and American governments to exploit the tragedy to invade and destroy Muslim countries, massacre millions of innocent Muslims and destroy Muslim societies.

Well known American entertainment businessman, film producer , director and political activist Aaron Russo once disclosed that Rockefeller told him eleven months before the 9/11 tragedy, that there would be a major event .In its wake Afghanistan will be invaded followed by Iraq where oil fields will be grabbed.

Rockefeller’s prediction came true.

Reinforcing this disclosure the Nation of Islam leader Louis Farrakhan, Sr. exposed in vivid details of the Mossad involvement in the 9/11 tragedy with the complete connivance of the George Bush administration.

However these disclosures did not find any space in the western media which, remains integral part of US led European -Israeli war mongers, made every effort to cover up US-Israeli involvement.

However since 9/11, under the guise of fighting a so called War on Terrorism, manufactured by US and Israel, Islam has been demonized and Muslims have been slaughtered all over.
Never in the more than 14 century history of Islam was such fierce and merciless global campaign unleashed against Muslims. Every Muslim woman with a scarf and every Muslim man with beard were associated with violence and attacked, arrested, jailed, tortured and even killed by the civilized west.

Last week a Muslim woman in London was pushed to a passing train. This has become an ongoing program of which Arab dictators have been willing and shameless collaborators.

This is the reason why people all over question last Friday’s tragedy in Paris whether it is a stage managed to further intensify this campaign and crush the sidelined Muslims in France and elsewhere in the West.

Accusing ISIL of being responsible French President Francois Hollande said in his television address to the nation “France will be merciless against the terrorists and will triumph over barbarism.” He described “It is an act of war that was waged by a terrorist army, a jihadist army, by Daesh, against France.

President Hollande’s fatwa accusing American created Israeli train d and Saudi funded ISIS has given virtually license for others to attack Muslims.

It was also stated by the western media that ISIS has taken responsibility for the attack. This report was used by the western media known for misleading the world with false and cooked up reports.

Commenting on this one report said “I have looked at the said ” claims of Isis”, and I can tell you that I have NO DOUBT whatsoever that they are FAKE CLAIMS in and out of themselves, made by ISLAMOPHOBES, If that was the same i$i$ everyone is bombing, they would have NO ability to do any of this, and NO possibility of being able to make such claims and not BOMBED immediately as soon as they make the claims. The internet is controlled TOTALLY by US and EU, and if they focus on you (which they are supposed to be doing on Isis), then they can see exactly where every letter and dot is posted from. They want you to believe that ISIS has done it

Selling the myth of ISIL claim, World leaders gathered last Sunday along Turkey’s Mediterranean coast, promised a forceful international response to the terrorist attacks in Paris.

President Barack Obama, soaked in the innocent blood of Afghans, Yemenis, Syrians, Pakistanis and others, vowed to “redouble” U.S.-led efforts to combat Islamic State, saying the militant group had launched an “attack on the civilized world.”

However don’t rush to conclusion. Wait for few more days or weeks. You will come to know, the real culprit as it happened in almost every bombing and killing in Europe. They first blame Muslims but later proved to be the work of Israel.

Already citing Jerusalem Post the UK based International Business Times had this to state on 14 November 2015.

The report under the title Paris attacks misinformation: Israel is to blame columnist Taku Dzimwasha had this to state;

With rumors and false information floating about in the digi-verse, International Business Times, UK exposes six of the most persistent falsehoods. According to the Jerusalem Post the co-founder of the Free Gaza movement, Mary Hughes-Thompson, raised the possibility that Israel was behind the deadly attacks that hit Paris on Friday night, killing 128 people.

“I haven’t accused Israel of involvement. Still, Bibi [Prime Minister Benjamin Netanyahu] is upset about the European settlement boycott. So who knows,” Hughes-Thompson tweeted following the attacks on 13 November.

The “European settlement boycott” refers to new labeling guidelines for goods produced in the areas captured by Israel in the 1967 Six Day War which the EU approved earlier this week.

Following the Paris terrorist attack on the Charlie Hebdo newspaper in January, Hughes-Thompson similarly hinted at Israeli involvement.

`மக்கள் போராடுவார்கள்`- முதல்வர் வாக்குறுதி, போராட்டம் ஒத்திவைப்பு.

டிசம்பர் 15க்கிடையில் அரசு தீர்வுகாணாவிட்டால், போராட்டம் தொடரும்: தமிழ் அரசியல் கைதிகள் அறிவிப்பு

இது தொடர்பில் அவர்கள் சிறைச்சாலை ஆணையாளர் நாயகத்திற்கு கையளித்த கடித விபரம் வருமாறு:

தமிழ் அரசியல் கைதிகள் 

சிறைச்சாலை ஆணையாளர் நாயகம் 

கனம் ஐயா

உண்ணாவிரதத்தை நிறுத்துவது தொடர்பாக:

தமிழ் அரசியல் கைதிகளாகிய நாம் எமது விடுதலையை வலியுறுத்தி, 12.10.2015 அன்று, உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தை ஆரம்பித்திருந்தோம். இன்று புதிய மகசின் சிறைச்சாலைக்கு வந்திருந்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இரா.சம்பந்தன், நவம்பர் மாதம் 7 ஆம் திகதிக்கு முன்னதாக கைதிகளின் விடுதலை தொடர்பாக பொறிமுறை ஒன்று வகுக்கப்படும் என்று ஜனாதிபதி அவர்கள் தன்னுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு உறுதியளித்ததாக, எம்மிடம் நேரடியாகத் தெரிவித்தார். 

இதற்கிணங்க நாங்கள் எமது போராட்டத்தைத் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்திக் கொண்டோம். அத்துடன் நவம்பர் 7 ஆம் திகதிக்கு முன்னதாக, ஆக்கபூர்வமான அதாவது எமக்குத் திருப்தியளிக்கத்தக்க வகையிலான தீர்வு கிடைக்காத பட்சத்தில், மீண்டும் விட்ட இடத்தில் இருந்து போராட்டத்தை ஆரம்பிப்போம் என தெரிவிக்கும் அறிக்கையொன்றை இரா.சம்பந்தன் அவர்களிடம் கையளித்திருந்தோம்.    

நவம்பர் 7 ஆம் திகதி வரை திருப்திகரமான தீர்வு எதுவும் கிடைக்காமையால், நாம் 8 ஆம் திகதி முதல் நாம் எமது போராட்டத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டியதாயிற்று. நேற்றைய தினம் 16 ஆம் திகதி எமது உண்ணாவிரதப் போராட்டம் 9 ஆவது நாளைப் பூர்த்தி செய்திருந்தது. எம்மில் பலருடைய உடல்நிலை மிக மோசமடைந்திருந்தது. 

இந்த நிலையில் புதிய மகசின் சிறைச்சாலைக்கு வருகை தந்திருந்த வடமாகாண முதலமைச்சர் விக்னேஸ்வரன் அவர்கள், எம்மை எமது போராட்டத்தைக் கைவிடுமாறு கோரியிருந்தார். 
வடமாகாண சபை உறுப்பினர்களும், வடக்கு கிழக்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும், புலம்பெயர் சமுதாயமும், மக்களும் ஒன்றிணைந்து தமிழ் அரசியல் கைதிகள் விடுதலையடையும் வரையில் போராட்டத்தைக் கொண்டு செல்வார்கள் என்று எமக்கு நம்பிக்கையோடு உறுதியளித்தார். 

பின்னதாக அமைச்சர் சுவாமிநாதன் அவர்களோடு, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் அவர்களும் புதிய மகசின் சிறைச்சாலைக்கு வருகை தந்து, கைதிகளினால் கோரப்பட்டிருந்த புனர்வாழ்வு பெறுவதற்கான விண்ணப்பத்தை அரசு சாதகமாகப் பரிசீலிப்பதாகவும், முதற் கட்டமாக (நவம்பர் 16 ஆம் திகதியில் இருந்து) பத்து நாட்களுக்குள் முதல் தொகுதி கைதிகள் புனர்வாழ்வுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் எனவும் உறுதியளித்தனர். 

மேலும், கைதிகள் தமிழ் அரசியல் கைதிகள் அனைவரும் கட்டம் கட்டமாக, முற்றாக விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் எனவும், ஜனாதிபதி மற்றும் பிரதமர் போன்றோர் கொள்கையளவில் இணங்கியுள்ளனர் எனவும் தெரிவித்தனர். 

இச்சூழ்நிலையில் கைதிகளாகிய நாம், எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் 15 ஆம் திகதிக்கு முன்னதாக, கைதிகளின் விடுதலை தொடர்பில் அரசாங்கத்தின் செயற்திட்டம் சரியான முறையில் முன்னெடுக்கப்படுகின்றது என உணராத பட்சத்தில், நாம் ஏதாவது ஒரு வழிமுறையில், சாத்வீகப் போராட்டத்தை முன்னெடுக்க வேண்டிய துர்ப்பாக்கிய நிலைக்குத் தள்ளப்படுவோம் என்பதை வேதனையுடன் அறியத் தருகின்றோம்.

இங்ஙனம்

தமிழ் அரசியல் கைதிகள்   

Sunday, 15 November 2015

217- உண்ணாவிரதப் போராளி ஒருவர் மரணம்.


=======================================================================

'Lanka govt risks losing Tamil goodwill over inmate's death'
Press Trust of India |  Colombo
November 15, 2015 Last Updated at 19:57 IST

The Sri Lankan government risks losing the goodwill of Tamil minorities after 
the death of an inmate who was among over 200 Tamil political prisoners observing hunger strike demanding their immediate release
Northern Province Chief Minister CV Wigneswaran today warned.

Tamil prisoners who are in a continuous hunger strike would not stop their action as the government had failed to fulfil a pledge to release them, Wigneswaran said in a letter to President Maithripala Sirisena.

The death of one of the prisoners on hunger strike would make the Tamils lose faith on the government, he said. 

Some 32 of them were granted bail this week but the bail conditions imposed on their release have caused disappointment among them.

Two of the released prisoners today addressed media in Jaffna and blamed the main Tamil party Tamil National Alliance (TNA) leadership of not helping their cause.

"Mr Sampanthan (TNA leader) said he trusted the President 100 per cent and assured that all of us will be released by 7 September. He is not even in the country now," said S Sulakshan, who had been in detention since 2012.

He said tough bail conditions have been set, it would be difficult for the rest of the detained to gain bail.

Following hunger strikes in prisons all over the country last month, Sirisena had pledged to solve the issue by November 7.

They wanted an amnesty for all Tamil prisoners held for suspected LTTE activities over a long period of time without charges being framed against them.

Over 200 Tamil prisoners went on a five-day strike last month which they suspended following assurance from Sirisena who promised to expedite the processing of their cases. They later continued their hunger strike alleging government had failed to fulfil its pledge.

However, later the government said it has decided not to grant a common amnesty to the Tamil prisoners but will expedite bail procedures for a section of the Tamil prisoners who are charged with minor offences.

According to Tamil political leaders, at least 300 Tamil political prisoners have been arrested under the Prevention of Terrorism Act are in jails across the island.

However, Justice Minister Wijeyadasa Rajapaksha on several occasions has said that there are no political prisoners held in any of Sri Lanka's prisons and some of the LTTE suspects held in the prisons currently are already serving sentences and others are awaiting court action.

He said that all these suspects have charges against them relating to bombings and killings.

SOURCE: http://www.business-standard.com/article/pti-stories/lanka-govt-risks-losing-tamil-goodwill-over-inmate-s-death-115111500601_1.html

========================
உண்ணாவிரதமிருந்த அரசியல் கைதிகளில் இருவர் வைத்தியசாலையில்

Submitted by ceditor on Sun, 11/15/2015 - 15:36
(ஜவ்பர்கான்)

மட்டக்களப்பு சிறைச்சாலையில் தமது விடுதலையை வலியுறுத்தி உண்ணாவிரத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தமிழ் அரசியல் கைதிகளில் இருவர் மிகவும் சோர்வடைந்த நிலையில் இன்று காலை அவர்களை மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு சிகிச்சையளிக்கப்பட்டதாக தெரியவருகின்றது.

மட்டக்களப்பு சிறைச்சாலையில் உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தமிழ் அரசியல் கைதிகளில் திருக்கோவிலைச் சேர்ந்த முரளிதரன் மற்றும் கிரானைச் சேர்ந்த யோகராசா ஆகிய இருவரும் மிகவும் சோர்வடைந்து காணப்பட்டதால் அவர்கள் வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டு அவர்களுக்கு சிகிச்சையளிக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்களை மீண்டும் சிறைச்சாலைக்கு கொண்டுவரப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

மட்டக்களப்பு சிறைச்சாலையில் 10 தமிழ் அரசியல் கைதிகள் உள்ள நிலையில் கடந்த வாரம் ஒரு தமிழ் அரசியல் கைதி பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டதையடுத்து 9 தமிழ் அரசியல் கைதிகள் கடந்த ஒருவாரமாக உண்ணாவிரதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
=============================
வடமாகாண பாடசாலைகளுக்கு நாளை விடுமுறை
சீரற்ற காலநிலை காரணமாக வடக்கில் உள்ள பாடசாலைகள் யாவும் நாளை மூடப்பட்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக வடமாகாண கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் ஆர்.ரவீந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.நாளை மூடப்படும் பாடசாலைகள் வருகின்ற சனிக்கிழமை நடைபெறும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Text of Cameron-Modi joint statement 2015

Text of India-Britain joint statement
 IANS

Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister David Cameron met in London on 12-13 November. The two Prime Ministers celebrated the growing strength, breadth and depth of the relations between the two countries. They emphasised that this enduring connection between the UK and India plays a vital role in safeguarding and promoting the security and prosperity of both peoples. India's economic development and rise as a global power affords opportunities to further deepen and extend this partnership to foster economic growth and inclusive development, update and strengthen the rules based international system, and counter global threats.

The two Prime Ministers endorsed a "Vision Statement" setting out the fundamental principles on which the UK-India partnership is built, and outlining a roadmap for deepening co-operation. They resolved to hold biennial PM-level summits to advance the partnership. They also resolved to agree on a new Defence and International Security Partnership which will intensify cooperation on defence and security, including cyber-security, counter-terrorism and maritime security.

Noting that addressing climate change and promoting secure, affordable and sustainable supplies of energy are shared strategic priorities for India and the UK, they agreed to endorse a Joint Statement on Energy and Climate Change. The two Prime Ministers also agreed to scale up bilateral cooperation to a global partnership for development through a "Statement of Intent on Partnership for Cooperation in Third Countries" which will facilitate working together to benefit third country partners by assisting them in addressing their development challenges in a wholly demand driven manner.

A Global Partnership

The two Prime Ministers noted that in an increasingly complex and interconnected world, deepening the already close partnership on global issues would be vital for safeguarding and promoting prosperity and security.

They agreed that this prosperity and security rests on an international system of rules, widely accepted and consistently applied. The international architecture built 70 years ago has played an invaluable role in securing the space for transformational development. Since the world has changed, this rules-based international system should adapt and renew itself. Prime Minister Cameron reaffirmed the UK's commitment to a reformed United Nations Security Council with India as a Permanent Member, and to enhancing India's voice in international financial institutions. Both Prime Ministers underscored the importance they attach to the G20. They agreed to remain engaged closely with each other and with other G20 members to realize the full potential of the G20 as the premier forum for international economic cooperation as well as for successful outcomes at the G20 Summits.

The UK and India share interests in stability and prosperity across Asia and the Indian Ocean. Taking into account India's geostrategic location and interests in the South Asian region, the two Prime Ministers resolved to deepen and extend existing bilateral consultation and cooperation in these areas through the establishment of an annual senior official South Asia dialogue covering security including terrorism, connectivity, and maritime issues.

The leaders condemned terrorism in all its forms and manifestations, and directed their relevant officials to have close and regular consultations on UN terrorist designations. They reiterated their call for Pakistan to bring the perpetrators of the November 2008 terrorist attack in Mumbai to justice.

The two Prime Ministers stressed the importance of a lasting and inclusive constitutional settlement in Nepal that will address the remaining areas of concern and promote political stability and economic growth. They hoped the National Reconstruction Authority begins to function as soon as possible to facilitate post earthquake reconstruction. They also hoped that, following the recent UN Human Rights Council Resolution, Sri Lanka will now be able to deliver lasting peace and prosperity for all its people and underlined their commitment to working with the Sri Lankan Government to achieve this. They emphasised the importance of a stable and inclusive democracy in the Maldives including an independent judiciary.

The two Prime Ministers emphasised their shared commitment and support for a stable, secure and successful future for a sovereign, democratic and united Afghanistan. They emphasised the importance of a sustainable and inclusive political order in Afghanistan which ensures that the gains of the past decade are consolidated and remain irreversible.

The two Prime Ministers stressed the need for inclusive political settlements in Syria and Iraq and committed to further support the victims in these brutal conflicts. They agreed to continue to hold regular annual senior officials dialogue on West Asia/Middle East, as a priority area for both countries.

The two Prime Ministers welcomed the historic agreement on Iran's nuclear programme, and noted the strong commitment of the international community to its swift and full implementation.

The two Prime Ministers agreed that the only way to de-escalate the crisis in eastern Ukraine was the full implementation of the Minsk measures by all parties to the agreement.

The two Prime Ministers welcomed the adoption of the Post-2015 Development Agenda aTransforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development' and committed to supporting its implementation. They recognized that the new 2030 Agenda along with the Sustainable Development Goals has poverty eradication as its overarching focus.

The two Prime Ministers noted with satisfaction, the progress made at the 2015 India-UK Cyber Dialogue. They supported an open, inclusive, transparent, and multi-stakeholder system of internet governance and welcomed the ongoing review of the World Summit on the Information Society by the United Nations General Assembly. They planned to work together to promote cyber security, combat cyber crime, and advance voluntary norms of responsible state behaviour and the application of international law in cyberspace.

They agreed to improve cooperation between their technical, law enforcement, cyber R&D, cyber security standards & testing and capacity building institutions. They also agreed to promote public-private partnerships to support all aspects of cyber security. They welcomed the 2015 report of the UN Group of Governmental Experts on international cyber security and looked forward to seeking broader agreement on principles guiding state behaviour in cyberspace. They also expressed the need for both India and UK to participate and actively cooperate in these areas in the future.

The Prime Ministers reaffirmed their commitment to ensuring that the Commonwealth remains relevant, realises its potential, and brings strong values, development and prosperity to all its citizens.

The two Prime Ministers noted the importance of preserving the environment and sustaining diverse ecosystems, and recognised the rise of international criminal networks engaged in the illegal wildlife trade. They resolved to work together to combat the illegal wildlife trade and to improve protection for both captive and wild Asian elephants. India endorsed the London Declaration and Kasane Statement on Illegal Wildlife Trade.

Economic Development and Finance

The two Prime Ministers welcomed the strengthening economic outlook in both the UK and India but shared their concern that global growth is falling short of expectations and that the risks to the global outlook have increased. They agreed to continue working towards strong, sustainable and balanced growth, and agreed on the importance of structural reforms and pursuing credible fiscal policies in order to raise living standards.

They hailed the strength of the economic partnership between India and the UK: India already invests more in the UK than in the rest of the EU combined, and the UK is the largest G20 investor in India. They committed to further strengthening the economic relationship, including through deepening the bilateral trade and investment relationship, and agreed that Finance Minister Arun Jaitley and Chancellor of the Exchequer George Osborne will drive this forward in their forthcoming Economic and Financial Dialogue.

The UK and India remain committed to working together to substantially increase trade and investment opportunities. The two governments underlined the particular importance of the information technology and digital industries in both countries, and the contribution that they make towards strengthening trade ties between the UK and India as a key driver of growth and prosperity. Both sides reaffirmed their commitment to work together to deepen and reinforce bilateral trade in goods and services in this area. Acknowledging the valuable contributions made by skilled workers to both countries' economies, they agreed to facilitate the temporary movement of skilled personnel in accordance with applicable international commitments.

The two Prime Ministers agreed that the City of London should play an important role in channelling investment into infrastructure projects in India including in the railways sector, laying the foundation for a long-term strategic partnership that leverages the capital and expertise of the City of London to finance India's continued rapid growth. In this context, they also welcomed the announcements by HDFC, Bharti Airtel, State Bank of India and Yes Bank to raise finance through the City of London which also opens up the opportunity for the Indian private sector to raise capital for their investment and growth.

The two Prime Ministers welcomed a long-term strategic partnership between India and the UK on the former's flagship infrastructure investment initiative, the National Infrastructure Investment Fund (NIIF), and announced the setting up of a India-UK partnership fund under the umbrella of the NIIF. The collaboration will help bring global investors through the City of London to help finance Indian infrastructure in a sustainable way, further supporting India's rapid growth.

Prime Minister Modi and Prime Minister Cameron welcomed the ongoing collaboration by the India-UK Financial Partnership led by key industry figures on both sides. They look forward to considering the Partnership's proposals for deepening the links between the two countries' financial services. The two Prime Ministers welcomed the creation of a new Chevening Financial Services course, sponsored by Standard Chartered, aimed at mid-career professionals wanting to study in the UK. They also welcomed the initiative taken to launch the first-ever exchange programme between the economic services of our two countries to support economic policy making in both countries.

The two Prime Ministers agreed that India's huge achievements in economic growth and inclusive development are not just important for India's own ambitious goals and targets, but an inspiration to the world and critical to the achievement of global targets. They recognised that both India and the UK are thought leaders on development, and agreed to elevate the official-level development talks to a Biennial Ministerial dialogue on Development.

The two Prime Ministers recognised the importance of infrastructure for sustainable development and launched India's first Low Income State Infrastructure Equity Partnership with co-investment from the UK Department of International Development and the State Bank of India. This aims to provide equity partnerships for small infrastructure development in sectors like water & sanitation, clean energy and urban infrastructure.

Prime Minister Modi noted the partnership of UK and India in efforts to improve the Ease of Doing Business. They announced a new Ease of Doing Business Partnership including several different strands of work which will provide impetus to greater investments.

The two Prime Ministers welcomed the first meeting of the reconstituted India-UK CEOs Forum. This Forum will be tasked with advising the Prime Ministers about the trade and investment opportunities and challenges. Prime Minister Cameron welcomed a new fast track mechanism by DIPP for UK investments into and trade with India.

The two Prime Ministers acknowledged the need for technical cooperation between the offices of both the countries on Patents, Trademarks and Designs.

Prime Minister Modi appreciated the advances made by UK in rail project management and operations. The two Leaders welcomed the MoU on Technical Co-operation in the Rail sector and acknowledged the potential business opportunities for the rail industry. Both sides agreed to encourage their institutions to work together, develop options for infrastructure financing, share knowledge and expertise and to deepen research and development exchanges. Prime Minister Modi announced the Government of India's intention to launch the first government-backed rupee bond in London.

The two leaders expressed their wish to promote innovation led growth in the automotive sector in India. They identified a need to collaborate and exchange technical knowledge in research and development, testing and administration of testing systems for vehicles. The UK and India are willing to share expertise in these fields to develop knowledge and experience. This will be achieved through an MoU to be signed between appropriate departments and agencies under the Government of India and UK.

Prime Minister Cameron and Prime Minister Modi recognised the importance of the multilateral, rules-based trading system, and agreed to work together to help ensure a successful outcome at the Nairobi World Trade Organisation Ministerial in December, in conformity with the development mandate of the Doha Development Agenda.

The UK and India agree that corruption is one of the greatest enemies of progress in our time. Both sides will work together, bilaterally and in multilateral fora like UNCAC and G20, in order to strengthen the global response to corruption, including through improving cooperation among law enforcement agencies, strengthening procedures for the identification and return of stolen assets, and increasing transparency around the true (or "beneficial") ownership and control of companies.

Both Prime Ministers reaffirmed their commitment to finalisation of an EU-India BTIA as soon as possible. The UK and India committed to work closely together towards this end.

Make in India

Prime Minister Cameron welcomed Prime Minister Modi's 'Make in India' initiative. Prime Minister Modi noted that this model of collaboration was already deeply ingrained in UK investments and partnerships with India. The two Prime Ministers welcomed the initiatives taken by both sides to deepen defence technology and industry cooperation.

Business

Prime Ministers Cameron and Modi noted the deep and fruitful business relationship between the UK and India and welcomed the $9.2 Billion of commercial deals between the UK and India announced during the visit and listed in the annex. The UK has accounted for 8.56 percent of total foreign direct investment in India during the last 15 years. Indian companies employ 110,000 people in the UK.

Prime Minister Cameron noted the opening of the Indian market to greater foreign direct investment in the insurance sector. In order to extend insurance cover to India's large population, the Government has increased the FDI limit in insurance and pension sector to 49%. As a result, the UK's insurance industry with joint ventures in India, have announced a number of agreements to increase their Foreign Direct Investment in the country. These agreements would amount to approximately A238 million of Foreign Direct Investment in the first instance subject to regulatory approvals. This will support the ongoing development of the Indian insurance and reinsurance sectors, which are key elements in promoting sustainable economic growth.

The two Prime Ministers welcomed HSBC's "Skills for life" initiative in India, a A10 million programme to skill 75,000 disadvantaged young people and children over 5 years.

Smart Cities and Urban Renewal

The two Prime Ministers announced three UK-India city partnerships with Indore, Pune and Amaravati to support India's ambitious urban development goals through technical assistance, expertise sharing and business engagement.

The two Prime Ministers welcomed the development of Technical Assistance partnership between the UK Department of International Development and the Indian Ministry of Urban Development for national and state-led support for the development of smart and sustainable cities that are drivers of inclusive growth and job creation.

The two Prime Ministers launched a new Thames/Ganga partnership for healthy river systems. This partnership will consist of a collaborative programme of research and innovation to enable the sustainable management of water resources in the Ganga basin and a policy expert exchange in 2016 supported by the UK Water Partnership.

Education, Skills, Science and Research

Prime Minister Cameron offered to support Prime Minister Modi achieve his goal of preparing young Indians for the 21st Century. Under the new UK-India Skills pledge, 11 UK companies have committed to support skills development in India. Together, the UK government and UK businesses will establish new "Centres of Excellence" in key sectors, starting with a centre for Automotive and Advanced Engineering in Pune. The UK will also support the Indian Ministry of Skill Development and Entrepreneurship to develop new models of skills training and entrepreneurship with a focus on digital delivery, women, the excluded and the disabled.

The two Prime Ministers announced that 2016 would be the UK-India year of Education, Research and Innovation. This will highlight the strengths of the bilateral relationship, drive further collaboration, including a range of digital technology enabled education and training initiatives, so that both countries create a new 21st century framework as partners in education, research and innovation partners, in the global context.

Both Prime Ministers agreed to initiate virtual partnerships at the school level to enable young people of either country to experience the school system of the other country and develop an understanding of the culture, traditions and social and family systems.

The Prime Ministers announced that UK will be the partner country for the 2016 Technology Summit in Delhi. Committed to promote further joint research partnerships, the two Prime Ministers noted with satisfaction, the planned academic exchange which would enable access for Indian scientists to the Neutron Facility at the Rutherford Appleton Laboratory in Oxford University. They welcomed the establishment of a Newton-Bhabha fund for joint research, capacity building and translation, noting that joint investment in UK-India research has grown from less than $1 million in 2008 to over $200 million today. New substantial investments include multi-million-pound UK-India virtual centres in Clean Energy, Water Security and Agricultural Nitrogen. The two Prime Ministers also welcomed new joint research and innovation programmes on Childhood and Maternal Health and Nutrition, Mental Health and Substance Abuse, Urbanisation and Heritage, Sustainable Water Resources for Food, Energy and Ecosystem Services, Atmospheric Pollution and Human Health in an Indian Megacity, Aquaculture, and the joint UK-India observational campaign on the South Asian Monsoon.

They welcomed the announcement by Innovate UK, the Department of Science and Technology (DST) and the Global Innovation and Technology Alliance (GITA), of the opening of a third round of collaborative industrial R&D, making up to $3.5 million available to support novel commercial solutions in the areas of clean-tech energy, affordable healthcare and ICT related to clean-tech energy and healthcare.

The two Prime Ministers recognized that climate change and its impact on agriculture was a serious challenge confronting the world; they welcomed establishing the joint India-UK collaboration in crop sciences which will bring together the best UK universities -- Cambridge University, National Institute of Agricultural Botany, John Innes Centre, Rothamsted Research and University of East Anglia to work through Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Government of UK and the Department of Biotechnology (DBT), Government of India to address fundamental plant science underpinning yield enhancement, disease and drought resistance and translation of research into sustainable agriculture. They also welcomed establishing of a joint Indo-UK Plant Science Centre in India.

The two Leaders welcomed UK's plans to send 100 academics to India over the next two academic years as part of the Global Initiative for Academics Network (GIAN); and the ambition for 25,000 UK students to come to India through the Generation UK-India programme by 2020, including 1000 UK interns with Tata Consultancy Services in India by 2020. The two Prime Ministers also welcomed the 3rd phase of the UK India Education and Research Initiative.

The two Prime Ministers welcomed the commitment to achieving mutual recognition of UK and Indian qualifications.

Health

The two Prime Ministers were also happy to announce the setting up of joint India-UK Vaccine Development collaboration between the Department of Biotechnology and Research Councils, UK. The Department of Biotechnology would also work with Research Councils to establish a strategic group which would explore the mechanisms to develop the evidence base which would address anti-microbial resistance at the genomic level of the host-pathogen interactions to accelerate the development of new drugs and diagnostics.

The two Prime Ministers underlined their joint determination to address antimicrobial resistance (AMR), noting that it poses a grave public health and economic threat to both countries. Both Prime Ministers recognised that a global response is required and supported a high level meeting on antimicrobial resistance at the 2016 UN General Assembly. India and the UK will also contribute their scientific expertise to a global summit to be held in London in 2016 as part of the AMR initiative of the Department of Biotechnology, Government of India and the Research Councils, Government of UK.

The two Prime Ministers welcomed the cooperation in the health sector between the two countries and the on-going Memorandum of Understanding covering areas including Medical Education and Training, Universal Health Coverage, containment of Anti-Microbial Resistance (AMR), improving patient safety through quality, safe and efficacious drugs and the collaboration between NICE International, UK and the Department of Health Research in India on medical technology assessment.

The two Prime Ministers emphasised the potential increased investment and co-operation in health and related sectors. Prime Minister Cameron welcomed the decision of the Indian Government to set up a taskforce under the stewardship of the Department of Health and Family Welfare to facilitate such investment. The two Prime Ministers welcomed the agreement signed between King's College Hospital NHS Foundation Trust and Indo UK Healthcare Pvt Ltd to open King's College Hospital, Chandigarh.

The two Prime Ministers noted the finalisation of a Memorandum of Understanding between Ministry of AYUSH, Government of India and a leading UK institute for Integrated Medicine to strengthen and develop cooperation in the field of research and education in this area.

Culture

The two Prime Ministers announced that a UK-India Year of Culture will be organised in 2017 to celebrate our deep cultural ties and the 70th anniversary of Indian Independence.

The two Prime Ministers committed support to the digitisation of the shared archival collections housed in the British Library and the National Archives of India.

Both Prime Ministers welcomed the posthumous reinstatement of Shyamji Krishna Varma to the bar, noting his key role in the Indian independence movement and the inspiration he has provided to subsequent generations.

The two Prime Ministers welcomed the intention of the Indian Ministry of Tourism and the UK Department for Culture, Media and Sport to sign a Memorandum of Understanding on Tourism to promote safe and sustainable tourism between the two countries.

Crime

Prime Minister Cameron and Prime Minister Modi noted that in an increasingly complex and interconnected world, enhancing cooperation to target criminals across borders will be critical for guaranteeing the security and safety of both nations. They agreed to work together to disrupt the flow of New Psychoactive Substances that harm both countries and to open the door for further negotiations on criminal record exchange to ensure greater collaboration between law enforcement agencies in both India and the UK.

Prime Minister Cameron and Prime Minister Modi reiterated their determination to enhance cooperation in the area of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, particularly where it is related to terrorism cases.

The two Prime Ministers reaffirmed the importance of co-operation to tackle the trafficking of stolen artefacts/antiquities.

Conclusion

Prime Minister Modi thanked Prime Minister Cameron for the warm hospitality extended to him and his delegation and invited Prime Minister Cameron to visit India in 2016. The two leaders affirmed their vision of a forward-looking partnership between the UK and India that would play an indispensable role in creating economic growth, jobs and security for the people of both countries. They reaffirmed their commitment to working together to build such an enhanced and transformative partnership for the betterment of their two countries and the world.

=============================================== End

Thursday, 12 November 2015

Modi addresses UK Parliament - Text

Modi in UK: PM Narendra Modi addresses British Parliament [Read full text]
By Sachin Jose | Updated: November 12, 2015 22:45 IST

On the first day of his three-day visit to Britain, Prime Minister Narendra Modi addressed the joint session of the British Parliament.
 Modi was greeted with a standing ovation when he entered the House of Commons.In his address to the British Parliament, Modi said so much of history of India had been written in the building in which he was speaking.

Here is the full text of PM Modi's address to the British Parliament:

Lord Speaker,
Mr. Speaker,
Mr. Prime Minister

I am delighted to be in London. Even in this globalised world, London is still the standard for our times. The city has embraced the world's diversity and represents the finest in human achievements. And, I am truly honoured to speak in the British Parliament.

Mr. Speaker, thank you for opening the doors to us, here in this magnificent setting of the Royal Court. I know that the Parliament is not in Session. Prime Minister Cameron looks relaxed and relieved.

But, I want to remind you, Mr. Prime Minister, that you owe me royalty for an election slogan. I know that you are hosting me at the Chequers this evening. But, I also know that you will understand if I am fair to both sides of the floor. Especially since British MPs of Indian Origin are evenly balanced between the Treasury and the Opposition benches. So, I also extend my good wishes to the Labour. Indeed, since these are still early days after the election, my warm congratulations to the Members of the House. And, greetings to the eminent leaders of Britain and great friends of India present here today.

So much of the modern history of India is linked to this building. So much history looms across our relationship. There are others who have spoken forcefully on the debts and dues of history. I will only say that many freedom fighters of India found their calling in the institutions of Britain. And, many makers of modern India, including several of my distinguished predecessors, from Jawaharlal Nehru to Dr. Manmohan Singh, passed through their doors.

There are many things on which it is hard to tell anymore if they are British or Indian: The Jaguar or the Scotland Yard, for example. The Brooke Bond tea or my friend late Lord Ghulam Nun's curry. And, our strongest debates are whether the Lord's pitch swings unfairly or the wicket at Eden Gardens cracks too early. And, we love the Bhangra rap from London just as you like the English novel from India.

On the way to this event, Prime Minister Cameron and I paid homage to Mahatma Gandhi outside the Parliament. I was reminded of a question I was asked on a tour abroad. How is it that the statue of Gandhi stands outside the British Parliament? To that question, my answer is: The British are wise enough to recognise his greatness; Indians are generous enough to share him; we are both fortunate enough to have been touched by his life and mission; and, we are both smart enough to use the strengths of our connected histories to power the future of our relationship.

So, I stand here today, not as a visiting Head of Government, given the honour to speak in this temple of democracy. I am here as a representative of a fellow institution and a shared tradition.

And, tomorrow, Prime Minister and I will be at the Wembley. Even in India, every young footballer wants to bend it like Beckham. Wembley will be a celebration of one-half-million threads of life that bind us; one and half million people - proud of their heritage in India; proud of their home in Britain.

It will be an expression of joy for all that we share: values, institutions, political system, sports, culture and art. And, it will be a recognition of our vibrant partnerships and a shared future.

The United Kingdom is the third largest investor in India behind Singapore and Mauritius. India is the third largest source of Foreign Direct Investment projects in the United Kingdom. Indians invest more in Britain than in the rest of European Union combined. It is not because they want to save on interpretation costs, but because they find an environment that is welcoming and familiar.

It takes an Indian icon, Tata, to run a British icon and become your nation's largest private sector employer.

The UK remains a preferred destination for Indian students. And, I am pleased that an Indian company is taking a thousand British students to India to skill them in Information Technology.

We are working together in the most advanced areas of science and technology. We are finding solutions to the enduring human problems of food and health security, and seeking answers to emerging challenges like climate change.

Our security agencies work together so that our children return home safe and our increasingly networked lives are not prey to the threats on cyber space.

Our Armed Forces exercise with each other, so that they can stand more strongly for the values we represent. This year alone, we have had three exercises together.

And, in the international arena, your support has made it more possible for India to take her rightful place in global institutions and regimes. And, it has helped us both advance our common interests.

Mr. Speaker,

Strong as our partnership is, for a relationship such as ours, we must set higher ambitions. We are two democracies; two strong economies; and, two innovative societies.

We have the comfort of familiarity and the experience of a long partnership. Britain's resurgence is impressive. Its influence on the future of the global economy remains strong.

And, Mr. Speaker, India is new bright spot of hope and opportunity for the world. It is not just the universal judgment of international institutions. It is not just the logic of numbers: a nation of 1.25 billion people with 800 million under the age of 35 years.

This optimism comes from the energy and enterprise of our youth; eager for change and confident of achieving it. It is the result of bold and sustained measures to reform our laws, policies, institutions and processes.

We are igniting the engines of our manufacturing sector; making our farms more productive and more resilient; making our services more innovative and efficient; moving with urgency on building global skills for our youth; creating a revolution in Startup enterprises; and, building the next generation infrastructure that will have a light footprint on the Earth.

Our momentum comes not just from the growth we pursue, but from the transformation that we seek in the quality of life for every citizen.

Much of India that we dream of still lies ahead of us: housing, power, water and sanitation for all; bank accounts and insurance for every citizen; connected and prosperous villages; and, smart and sustainable cities. These are goals with a definite date, not just a mirage of hope.

And, inspired by Gandhiji, the change has begun with us – the way the government works. There is transparency and accountability in governance. There is boldness and speed in decisions.

Federalism is no longer the fault line of Centre-State relations, but the definition of a new partnership of Team India. Citizens now have the ease of trust, not the burden of proof and process. Businesses find an environment that is open and easy to work in.

In a nation connected by cell phones, Digital India is transforming the interface between Government and people.

So, Mr. Speaker, with apologies to poet T.S. Eliot, we won't let the shadow fall between the idea and reality.

If you visit India, you will experience the wind of change.

It is reflected in the surge of investments from around the world; in enhanced stability of our economy; in 190 million new bank accounts of hope and inclusion; in the increase in our growth to nearly 7.5% per year; and, in the sharp rise in our ranking on Ease of Doing Business.

And, the motto of Sab Ka Saath, Sab Ka Vikas, is our vision of a nation, in which every citizen belongs, participates and prospers.

It is not just a call for economic inclusion. It is also a celebration of our diversity; the creed for social harmony; and, a commitment to individual liberties and rights.

This is the timeless ethos of our culture; this is the basis of our constitution; and, this will be the foundation of our future.

Mr. Speaker,
Members and Friends,

The progress of India is the destiny of one-sixth of humanity. And, it will also mean a world more confident of its prosperity; and, more secure about its future.

It is also natural and inevitable that our economic relations will grow by leaps and bounds. We will form unbeatable partnerships, if we combine our unique strengths and the size and scale of opportunities in India.

We will see more investment and trade. We will open new doors in the Services sector. We will collaborate more – here and in India - in defence equipment and technology. We will work together on renewable and nuclear energy.

We will explore the mysteries of science and harness the power of technology and innovation. We will realise the opportunities of the digital world. Our youth will learn more from - and with - each other.

But, a relationship as rich as this, with so much promise as ours, cannot be measured only in terms of our mutual prosperity.

Mr. Speaker,

Ours is an age of multiple transitions in the world. We are yet to fully comprehend the future unfolding before us. As in the previous ages, it will be different from the world we know.

So, in the uncharted waters of our uncertain times, we must together help steer a steady course for this world in the direction that mirrors the ideals we share.

For, in that lies not just the success of our two nations, but also the promise of the world that we desire. We have the strength of our partnership and the membership of the United Nations, the Commonwealth and the G-20.

We live in a world where instability in a distant region quickly reaches our doorsteps. We see this in the challenges of radicalization and refugees.

The fault lines are shifting from the boundaries of nations into the web of our societies and the streets of our cities. And, terrorism and extremism are a global force that are larger than their changing names, groups, territories and targets.

The world must speak in one voice and act in unison to combat this challenge of our times. We must adopt a Comprehensive Convention on International Terrorism in the UN without delay. There should be no distinction between terrorist groups or discrimination between nations. There should be a resolve to isolate those who harbour terrorists and willingness to stand with nations that will fight them honestly. And, we need a social movement against extremism in countries where it is most prevalent and, every effort to delink religion and terrorism.

Oceans remain vital for our prosperity. Now, we have to also secure our cyber and outer space. Our interests are aligned across many regions. We have a shared interest in stable, prosperous and integrated South Asia, drawn together in a shared march to

prosperity.

We want an Afghanistan that is shaped by the dreams of the great Afghan people, not by irrational fears and overreaching ambitions of others.

A peaceful, stable Indian Ocean Region is vital for global commerce and prosperity. And, the future of Asia Pacific region will have profound impact on all of us. We both have huge stakes in West Asia and the Gulf.

And, in Africa, where, amidst many challenges, we see so many promising signs of courage, wisdom, leadership and enterprise. India has just held an Africa Summit, in which all 55 countries, and 42 leaders participated.

We must also cooperate to launch a low carbon age for a sustainable future for our planet. This is a global responsibility that we must assume in Paris later this month.

The world has crafted a beautiful balance of collective action – common but differentiated responsibility and respective capabilities.

Those who have the means and the know-how must help meet the universal aspiration of humanity for clean energy and a healthy environment. And, when we speak of restraint, we must not only think of curbing fossil fuels, but also moderating our

lifestyles.

We must all do our part. For India, a target of 175 GW of additional capacity in renewable energy by 2022 and reduction in emission intensity of 33-35 % by 2030 are just two of the steps of a comprehensive strategy.

I have also proposed to launch during the COP 21 meeting an International Solar Alliance to make solar energy an integral part of our lives, even in the most unconnected villages.

In Britain, you are more likely to use an umbrella against rain than the sun. But, my team defined the membership of the Solar Alliance in more precise terms: you have to be located within the Tropics.

And, we are pleased that the United Kingdom qualifies! So, we look forward to an innovative Britain as a valuable partner in this endeavour. Prime Minister Cameron and I are, indeed, very pleased that cooperation on affordable and accessible clean energy is an important pillar of our relations.

Mr. Speaker,

This is a huge moment for our two great nations. So, we must seize our opportunities, remove the obstacles to cooperation, instill full confidence in our relations and remain sensitive to each other's interests.

In doing so, we will transform our strategic partnership, and we will make this relationship count as one of the leading global partnerships. Ever so often, in the call of Britain's most famous Bard that we must seize the tide in the affairs of men, the world has sought the inspiration to act. And, so must we.

But, in defining the purpose of our partnership, we must turn to a great son of India, whose house in London I shall dedicate to the cause of social justice on Saturday. Dr. B. R. Ambedkar, whose 125th birth anniversary we are celebrating now, was not just an architect of India's Constitution and our parliamentary democracy. He also stood for the upliftment of the weak, the oppressed and the excluded. And, he lifted us all to a higher cause in the service of humanity; to build a future of justice, equality, opportunity and dignity for all humans; and, peace among people.

That is the cause to which India and the United Kingdom have dedicated themselves today.

Thank you very much, thanks a lot.

Article Published: November 13, 2015  Source IBT

PM Modi's address at the British parliament

PM Modi's address at the British parliament in London, United Kingdom