அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 31 December 2017

Israel Should be Suspended from the UN Until It Complies with UNSCR 2334Israel Should be Suspended from the UN Until It Complies with UNSCR 2334
By Hans Stehling
Global Research, December 28, 2017

Condemning all measures aimed at altering the demographic composition, character and status of the Palestinian Territory occupied since 1967, including East Jerusalem, including, inter alia, the construction and expansion of settlements, transfer of Israeli settlers, confiscation of land, demolition of homes and displacement of Palestinian civilians, in violation of international humanitarian law and relevant resolutions.

United Nations Security Council Resolution 2334 was adopted on 23 December 2016. It concerns the Israeli settlements in “Palestinian territories occupied since 1967, including East Jerusalem”. The resolution passed in a 14–0 vote by members of the U.N. Security Council (UNSC). Four members with United Nations Security Council veto power, China, France, Russia, and the United Kingdom, voted for the resolution, but the United States abstained.

The resolution states that Israel’s settlement activity constitutes a “flagrant violation” of international law and has “no legal validity”. It demands that Israel stop such activity and fulfill its obligations as an occupying power under the Fourth Geneva Convention.

It was the first UNSC resolution to pass regarding Israel and the Palestine territories since 2009, and the first to address the issue of Israeli settlements with such specificity since Resolution 465 in 1980.

While the resolution did not include any sanction or coercive measure and was adopted under the non-binding Chapter VI of the United Nations Charter, Israeli newspaper Haaretz stated it “may have serious ramifications for Israel in general and specifically for the settlement enterprise” in the medium-to-long term.

The immediate effect is to place the state of Israel outside the International Community of Nations as confirmed by the UN General Assembly last week.

The General Assembly voted overwhelmingly during a rare emergency meeting 21 December 2017 to ask nations not to establish diplomatic missions in the historic city of Jerusalem, as delegates warned that the recent decision by the United States to do so risked igniting a religious war across the already turbulent Middle East and even beyond.

By a recorded vote of 128 in favour to 9 against, with 35 abstentions, the Assembly adopted the resolution “Status of Jerusalem”, by which it declared “null and void” any actions intended to alter Jerusalem’s character, status or demographic composition. Calling on all States to refrain from establishing embassies in the Holy City, it also demanded that they comply with all relevant Security Council resolutions and work to reverse the “negative trends” imperilling a two‑State resolution of the Israeli‑Palestinian conflict.

UNSCR 2334 confirms the territorial rights of Palestinians including the status of East Jerusalem and is endorsed by 128 major nations of the world.

Israel ignores this international condemnation at its own cost.

The original source of this article is Global Research
Copyright © Hans Stehling, Global Research, 2017

No comments:

Post a Comment