அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Thursday, 2 February 2017

Iran’s missile launch gives the Russian-U.S. honeymoon its first crisis

ENB File Photo Trump
Iran’s missile launch gives the Russian-U.S. honeymoon its first crisis
February 2, 2017 Igor Rozin, RBTH 

On Jan. 29, Iran conducted a test launch of a mid-range missile, which the U.S. considers a violation of a United Nations Security Council resolution. Russia, however, might not back its new American friend on this issue, say experts.

Experts say that Russia may not join U.S. efforts to contain Iran, despite the formal improvement of Russian-U.S. relations. Photo: A staff member removes the Iranian flag from the stage after a group picture with foreign representatives during the Iran nuclear talks at the Vienna International Center. Source: Reuters

While Trump's arrival in the White House has led to an improvement in Russian-American relations, there are certain issues where the countries have significantly different positions.

The most obvious one involves the future of Barack Obama’s U.S.-Iran nuclear deal, which Trump often criticized during his election campaign. Then, as if probing Trump’s resolve, Teheran this week tested a mid-range missile, which Fox News reported flew 360 miles.

Washington views the missile test as proof of the fact that Iran has violated UN Security Council Resolution 2231, which bans Iran from testing missiles that are capable of carrying nuclear warheads, writes (in Russian) the newspaper, Vzglyad. Experts, however, say that Russia may not join U.S. efforts to contain Iran, despite the formal improvement of Russian-U.S. relations.

Today, Russia will probably not support the U.S. and Israel in their harsh position toward Iran, even though in 2010 it supported sanctions, writes Vzglyad. Although it seems that Russia and America's leaders favor closer cooperation in key issues of world politics, Trump's strident criticism of the U.S.-Iranian deal worries Russia's leadership.

"The Syrian gambit, in which Moscow actively cooperates with Teheran, is still not finished," political analyst and Middle East expert, Tofik Abbatov, told (in Russian) Vzglyad adding that Moscow will unlikely want to worsen relations with one of the major players in the Middle East. Iran has significant influence on resolving the Syrian crisis.

Abbatov also noted that Iran never had hopes that relations with Washington would improve. "Immediately after concluding the nuclear deal with the Americans there was the opportunity to continue discussing regional problems," writes (in Russian) Vzglyad, citing Abbatov. "Iran's supreme leader Ayatollah Khamenei said there’d be no further agreements with the U.S. and that the nuclear deal is a maximum concession."

Abbatov believes that Iran's political leadership was very disturbed by "Muammar Gaddafi's unfortunate experience," and therefore does not intend to normalize relations with the U.S., and does not really care about Russia's reaction. Iran is ready and able to act alone, without relying on anyone.
It’s still not clear whether Trump will rescind the U.S.-Iran deal, but if he does as a reaction to Teheran's missile launch, it may be the first serious test of not only his Middle East policy, but also his policy towards Moscow.

No comments:

Post a Comment