அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 3 June 2017

Fossil fuels have made up at least 80% of U.S. fuel mix since 1900


graph of share of energy consumption in the United States, as explained in the article text


Fossil fuels have made up at least 80% of U.S. fuel mix since 1900

Source: U.S. Energy Information Administration,
 

While the energy history of the United States is one of significant change, three fossil fuel sources—petroleum, natural gas, and coal—have made up at least 80% of total U.S. energy consumption for more than 100 years. Recent increases in the domestic production of petroleum liquids and natural gas prompted shifts between the uses of fossil fuels (largely from coal-fired to natural gas-fired power generation), but the predominance of these three energy sources is likely to continue into the future.

graph of energy consumption in the United States, as explained in the article text

For the first several decades of American history, families used wood (a renewable energy source) as a primary source of energy. Coal became dominant in the late 19th century before being overtaken by petroleum products in the middle of the 20th century, a time when natural gas usage also rose quickly. Since the mid-20th century, use of coal increased again (mainly as a primary energy source for electric power generation), and a new form of energy—nuclear electric power—emerged. After a pause in the 1970s, the use of petroleum and natural gas resumed growth. Petroleum consumption decreased in recent years, but natural gas has continued to provide a greater share of U.S. energy consumption. In the late 1980s, renewable energy consumption (other than wood and hydroelectric) began to appear, increasing significantly in the mid-2000s. In 2014, the renewable share of energy consumption in the United States was the highest (nearly 10%) since the 1930s, when wood represented a larger share of consumption. Renewable energy is a small but growing piece of the U.S. energy mix. The greatest growth in renewables today is in solar and wind power, which along with geothermal and biomass, are included in other renewables.

Source: U.S. Energy Information Administration,
 
 
Principal contributor: EIA Staff
 

No comments:

Post a Comment