அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Tuesday, 16 May 2017

Massive Global Malware AttackMassive Global Malware Attack
By Stephen Lendman
Global Research, May 13, 2017

Financial war and cyberwar can be more destructive than standing armies, able to cause enormous harm to many millions worldwide, severely damaging and halting government, commercial, and personal online activities.

A statement by US Rep. Ted Lieu (D. CA), House Judiciary and Foreign Affairs Committees member, said the following:

“The massive malware attack that hit multiple countries has caused chaos and has shut down vital institutions such as hospitals. It is deeply disturbing the National Security Agency likely wrote the original malware.”

“I have been working on legislation with industry stakeholders and partners in the Senate to address this problem.”

“Today’s worldwide ransomware attack shows what can happen when the NSA or CIA write malware instead of disclosing the vulnerability to the software manufacturer.”

“(I)t is clear to me that many of our public and private institutions are woefully unprepared for cyberattacks. We live in a brave new world. The time is now for Congress to seriously address cybersecurity issues.”

Security experts called Friday’s malware attack a digital perfect storm. Cyber-security firm Cyberreason believes the incident “is the largest (global attack) in the effect it is having, affecting nearly 100 countries worldwide.”

According to security firm Flashpoint’s Chris Camacho,

“(w)hen people ask what keeps you up at night, it’s this.”

Wikipedia calls ransomware used in Friday’s attack

“computer malware that installs covertly on a victim’s device (computers, smartphones, wearable devices), and that either mounts the cryptoviral extortion attack from crytovirology that holds the victim’s data hostage, or mounts a cryptovirology leakware attack that threatens to publish the victim’s data, until a ransom is paid.”

A message is displayed demanding payment to reverse what’s been locked.

“More advanced malware encrypts the victim’s files, making them inaccessible.”

Computer Master File Tables and hard drives can be locked, preventing users from accessing data, risking its loss by deleting it.Developed by the NSA for cyberattacks, the malware is now widely available, including to elements responsible for Friday’s incident – maybe a precursor for more widespread attacks against governments, businesses, and virtually any other digital targets worldwide.

Cyber technology threatens everyone connected online. Edward Snowden said Congress should demand the NSA disclose its arsenal of malware tools able to fall into the wrong hands.

According to WikiLeaks,

“(o)nce a single cyber ‘weapon’ is ‘loose,’ it can spread around the world in seconds, to be used by rival states, cyber mafia and teenage hackers alike.”

Separately, WikiLeaks tweeted,

“(i)f you can’t secure it – don’t build it…US cyber weapons (pose an) extreme proliferation risk.”
According to security experts, cyber-criminals used stolen NSA malware, targeting governments, businesses, hospitals, power grids, public services, and individuals opening infected attachments or email links.

Enormous cyber vulnerabilities exist. Friday’s incident suggests more like it to come, perhaps an eventual digital equivalent of dirty nuclear bomb contamination worldwide.

Stephen Lendman lives in Chicago.

No comments:

Post a Comment