அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 24 September 2016

சிரியா: உலக மறுபங்கீட்டு போர் முகாம்கள் உண்மைகளை மூடி மறைக்கும் விதம்

The explanations behind Russian and US air strikes in Syria are a lesson in propaganda
Patrick Cockburn @indyworld Friday 23 September 

Patrick Cockburn ENB File Photo

Airstrikes that hit the wrong target have always been justified or denied by the perpetrators with a rich blend of hypocrisy and lies. It was interesting to see this tradition of deliberate mendacity being not only maintained, but outdone in Syria over the last week. The US was seeking to explain how it had come to kill at least 62 Syrian soldiers fighting Isis in the besieged government-held city of Deir Ezzor a week ago and the Russians evading responsibility for an air attack on a UN aid convoy killing 20 people outside Aleppo five days later.

The explanation of US military officials was splendidly ingenious. As dutifully retailed by CNN, they said they believed a likely scenario was that the personnel hit were prisoners of the regime, perhaps military personnel being detained, although that is not certain.

The initial signs indicated that they were dressed in civilian clothing. They may not have had the typical weapons of a Syrian military unit but rather trucks with weapons mounted on top of them. It is also not known if they were deliberately placed there to potentially deceive the coalition.

For students of war propaganda this is a wonderful piece of obfuscation. No evidence is produced for “the likely scenario” in which supposition is heaped on supposition. Its purpose is instead to mask, or throw in doubt over, the obvious fact that someone had committed a blunder and ordered an attack on a long established Syrian Army position near Deir Ezzor airport. This sort of smoke screen is not designed to last very long, but to blunt criticism during the first crucial few days when the story is still at the top of the news agenda. Then a few weeks or even months down the road, there can be a grudging admission of the truth, or part of it, when it will barely get a mention at the end of newscasts or be relegated to page 24 of the newspapers. An old PR adage says that the best way for the perpetrator of some disaster to limit the damage to himself or herself is to “first say no story and then say old story.” It still works.

Aid is seen strewn across the floor in the town of Orum al-Kubra on the western outskirts of the northern Syrian city of Aleppo AFP/Getty

The Russian explanation of the attack on the UN aid convoy on 19 September is also well worth studying as an example of the propagandist’s art. It is important to make your explanation detailed and interesting because it will be competing with a reality which, in the nature of war, will be murky and confusing. 

The Russian news agency Tass quoted a senior Russian official as saying that “analysis of video records from drones of yesterday’s movement of the humanitarian convoy across Aleppo territories controlled by militants has revealed new details. It is clearly seen in the video that a terrorists’ pickup truck with a towed large-calibre mortar is moving along with the convoy."

This was good stuff. Suggesting that there was an understandable reason to imagine they were attacking a legitimate target – though it had to be admitted that “the large calibre mortar” had somehow disappeared by the time of the attack. But the Russians made the mistake of producing too many exculpatory stories at the same time, claiming there were no Russian or Syrian planes in the area – in which case why suggest the legitimate target scenario? Other Russian explanations were that there had been no attack at all and, if there had been, it had been carried out by jihadis and, in any case, all the damage was done from the ground and not from the air.

The crucial point is never to leave a vacuum of information when a story is at the top of the news agenda because that vacuum will be filled by your enemies (if it has not got wide media attention it may be better to ignore it because a rebuttal may serve only to give the story legs). It does not matter if what you are spouting is nonsense because it only has to hold up for two or three days and probably less (the UN aid convoy attack was swiftly overtaken as a news story by the riots in Charlotte, North Carolina). An advantage for the propagandist is that it is easy to make up a lie, but it can take much more time and effort to convincingly refute it.  

The truth is that air attacks fail to hit the right target regularly, though not often with such diplomatically disastrous consequences as last week. Air forces emphasise that with smart bombs they can hit targets with far more accuracy than ever before, but they seldom stress that the targeting is based on intelligence which may be flawed or misinterpreted. The misinterpretation may take place far away in some operations centre or it may be some partisan local source peering through binoculars.

Most intelligence comes from local ground forces. The RAF says that the reason that it has only launched 65 airstrikes in Syria over the last nine months compared to 550 in Iraq is that it lacks partners on the ground in Syria while in Iraq it has the Iraqi Army and the Kurdish Peshmerga.

Bombing blunders have a certain amount in common in all recent wars. In 1991, I went to the Amariyah shelter in Baghdad where sometime earlier the US had dropped two smart bombs that had incinerated 400 people, mostly women and children. The US had supposed it was a command centre based on radio signals and local informants. The reliability of these spies could be judged by several disastrous attempts, based on their information, to kill Saddam Hussein and his senior lieutenants who turned out to be nowhere near at the time.

In 2009 I reported on an airstrike in three villages in Farah province in south west Afghanistan, which had killed 147 villagers. It had started when there was a fight between local Afghan police and the Taliban in which the police had come off the worst. Three of their vehicles had been destroyed. Because they were frightened – and perhaps as an act of vengeance – the police (though they must have got a US Special Forces officer to sign off on this) had called in airstrikes that had destroyed the mud brick walls of the compounds and left craters 20 feet deep. The first US military explanation of what had happened, repeated by US Secretary of Defence Robert Gates, was that the Taliban themselves were responsible.

Despite the depth of the craters and the total destruction of the villages, the US officials in Kabul claimed that the Taliban, angered by lack of support locally, had gone from house to house tossing in grenades. It was an obvious lie, but, as in Deir Ezzor and Aleppo last week, it served its purpose of obscuring what had happened for a few days.

No comments:

Post a Comment