அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Friday, 23 September 2016

Rafale Fighter Jets Can Carry Nuclear Weapons


Why India Wants France's Dassault Rafale Fighter Jet: They Can Carry Nuclear Weapons

Robert Beckhusen
September 21, 2016

India is on the verge of signing a deal with France for 36 Dassault Rafale fighter jets, likely when French defense minister Jean-Yves le Drian arrives in New Delhi later this week.

The jets may end up lugging nuclear bombs, as officials told The Indian Express this month that the jets are “to be used as an airborne strategic delivery system.”

That’s a polite way of saying India’s jets could drop nukes — one mission which Dassault specifically designed the multi-role Rafale to do. There’s also precedent here, as France previously sold and supplied spare parts for India’s Mirage 2000s, which are the most important delivery platform for New Delhi’s nuclear weapons.

“We expect the same degree of cooperation from France when we modify and use the Rafales for that role,” a second military official told the Express.

But if you’re from Pakistan or China and you’re worried — don’t sweat. Thirty-six Rafales are not enough to give India an advantage over its nuclear-armed neighbors. India’s upcoming ballistic missiles pack significantly greater range and are far more difficult to stop.

When India detonated five nuclear bombs in two days in 1998, the South Asian power emerged as a fully-declared nuclear armed state. A few weeks later, Pakistan blew up five nukes at an underground testing site.

The United States imposed sanctions on both countries, but France didn’t.

India weaponizing its nukes proved to be a different story, largely owing to extreme secrecy and compartmentalization within the government and military. Since the Indian Air Force barely knew the specifications of the country’s nukes, it could hardly design appropriate delivery systems.

India had no experience mating nuclear warheads to ballistic missiles, and its launchers in the 1990s were either too slow to fire — veritable suicide during a nuclear war — or too unreliable to depend upon.

This left India’s 1970s-era Mirage 2000s to take on much of the job. But the warheads were an awkward fit, and only highly skilled pilots could take off with the cumbersome payloads attached underneath their planes’ bellies — making the jets aerodynamically tricky to fly.

Nor did Dassault initially design the Mirage 2000 with nuclear weapons in mind. As a result, the Indian Air Force feared its planes’ fly-by-wire systems could be knocked out by the electromagnetic pulses from the detonating bombs.

“In the early 1990s, the air force was thinking of one-way missions,” a senior Indian Air Force officer told the Atlantic Council’s Guarav Kampani writing in International Security. [I]t was unlikely that the pilot deployed on a nuclear attack mission would have made it back.”

“The modification of aircraft for safe and reliable delivery of a nuclear weapon turned out to be a huge technical and managerial challenge that consumed the [state-owned Defense Research and Development Organization’s] attention for six years and perhaps more,” Kampani wrote.

“There was a major problem integrating the nuclear weapon with the Mirage.”

India has come a long way since. It has upgraded its Mirages, possesses up to 120 nuclear warheads, has completed its first ballistic missile submarine and has three different (and more modern) kinds of Agni ballistic missile launchers already deployed, with longer-range iterations on the way.

But the submarine Arihant is more of a test-bed than a credible weapon system. India’s land-based launchers lack rigorous testing regimens and still suffer from reliability issues. The most advanced operational launcher, the Agni-3, numbers fewer than 10 in service, according to the Federation of American Scientists.

Most Indian launchers are older Prithvis, which are short range and slow to prepare. New Delhi does not possess MIRVs — devastating clusters of nuclear warheads which ride together aboard a single missile, break apart and rain down on their targets. Nor is it likely that India has the will or expertise to develop them.

“Despite India’s considerable progress in developing credible ballistic missiles, its fighter-bombers still constitute the backbone of India’s operational nuclear strike force,” FAS analysts Hans Kristensen and Robert Norris wrote in a 2015 review.

India also possesses dozens of 1960s-era Jaguar attack jets — developed by France and Britain — which serves in a secondary nuclear attack role.

But you can see why India prefers aircraft. They’re technologically simple compared to missiles, can be recalled and are highly visible to an adversary, creating a deterrent effect. That’s good for keeping the peace, but during a war, they’re more easily spotted and shot down.

And the same is true for the canard delta wing Rafale. To be sure, the plane has a longer range, a lot more thrust and a greater payload capacity than the older Mirage 2000.

No comments:

Post a Comment