அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Tuesday, 8 May 2018

Full Transcript of Trump’s Iran Nuclear Deal Speech


Read the Full Transcript of Trump’s Iran Nuclear Deal Speech
May 8, 2018

WASHINGTON — President Trump announced on Tuesday that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal and is preparing to reinstate all sanctions it had waived as part of the accord. The administration is planning to impose additional economic penalties as well.

The decision unravels the signature foreign policy achievement of his predecessor, President Barack Obama, and isolates the United States from its European allies.

The following is a transcript of his announcement, delivered from the Diplomatic Room of the White House.
________

PRESIDENT TRUMP: My fellow Americans,

Today, I want to update the world on our efforts to prevent Iran from acquiring a nuclear weapon.

The Iranian regime is the leading state sponsor of terror. It exports dangerous missiles, fuels conflicts across the Middle East, and supports terrorist proxies and militias such as Hezbollah, Hamas, the Taliban and Al Qaeda.

Over the years, Iran and its proxies have bombed American Embassies and military installations, murdered hundreds of American service members, and kidnapped, imprisoned, and tortured American citizens.

The Iranian regime has funded its long reign of chaos and terror by plundering the wealth of its own people.

No action taken by the regime has been more dangerous than its pursuit of nuclear weapons — and the means of delivering them.

In 2015, the previous administration joined with other nations in a deal regarding Iran’s nuclear program. This agreement was known as the Joint Comprehensive Plan of Action, or J.C.P.O.A.

In theory, the so-called “Iran deal” was supposed to protect the United States and our allies from the lunacy of an Iranian nuclear bomb, a weapon that will only endanger the survival of the Iranian regime.

In fact, the deal allowed Iran to continue enriching uranium and — over time — reach the brink of a nuclear breakout.

The deal lifted crippling economic sanctions on Iran in exchange for very weak limits on the regime’s nuclear activity — and no limits at all on its other malign behavior, including its sinister activities in Syria, Yemen, and other places all around the world.

In other words, at the point when the United States had maximum leverage, this disastrous deal gave this regime — and it’s a regime of great terror — many billions of dollars, some of it in actual cash — a great embarrassment to me as a citizen and to all citizens of the United States.

A constructive deal could easily have been struck at the time, but it wasn’t.

At the heart of the Iran deal was a giant fiction: that a murderous regime desired only a peaceful nuclear energy program.

Today, we have definitive proof that this Iranian promise was a lie. Last week, Israel published intelligence documents — long concealed by Iran — conclusively showing the Iranian regime and its history of pursuing nuclear weapons.

The fact is, this was a horrible, one-sided deal that should have never, ever been made. It didn’t bring calm, it didn’t bring peace, and it never will.

In the years since the deal was reached, Iran’s military budget has grown by almost 40 percent — while its economy is doing very badly. After the sanctions were lifted, the dictatorship used its new funds to build its nuclear-capable missiles, support terrorism, and cause havoc throughout the Middle East and beyond.

The agreement was so poorly negotiated that even if Iran fully complies, the regime can still be on the verge of a nuclear breakout in just a short period of time. The deal’s sunset provisions are totally unacceptable.

If I allowed this deal to stand, there would soon be a nuclear arms race in the Middle East. Everyone would want their weapons ready by the time Iran had theirs.

Making matters worse, the deal’s inspection provisions lack adequate mechanisms to prevent, detect, and punish cheating and don’t even have the unqualified right to inspect many important locations, including military facilities. Not only does the deal fail to halt Iran’s nuclear ambitions, but it also fails to address the regime’s development of ballistic missiles that could deliver nuclear warheads.

Finally, the deal does nothing to constrain Iran’s destabilizing activities, including its support for terrorism.

Since the agreement, Iran’s bloody ambitions have grown only more brazen. In light of these glaring flaws, I announced last October that the Iran deal must either be renegotiated or terminated.

Three months later, on January 12th, I repeated these conditions. I made clear that if the deal could not be fixed, the United States would no longer be a party to the agreement.

Over the past few months, we have engaged extensively with our allies and partners around the world, including France, Germany, and the United Kingdom. We have also consulted with our friends from across the Middle East. We are unified in our understanding of the threat and in our conviction that Iran must never acquire a nuclear weapon.

After these consultations, it is clear to me that we cannot prevent an Iranian nuclear bomb under the decaying and rotten structure of the current agreement. The Iran deal is defective at its core. If we do nothing, we know exactly what will happen. In just a short period of time, the world’s leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world’s most dangerous weapons.

Therefore, I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.

In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States.

America will not be held hostage to nuclear blackmail. We will not allow American cities to be threatened with destruction. And we will not allow a regime that chants “Death to America” to gain access to the most deadly weapons on Earth.

Today’s action sends a critical message. The United States no longer makes empty threats. When I make promises, I keep them. In fact, at this very moment, Secretary Pompeo is on his way to North Korea in preparation for my upcoming meeting with Kim Jong-un. Plans are being made, relationships are building. Hopefully, a deal will happen, and with the help of China, South Korea, and Japan, a future of great prosperity and security can be achieved for everyone.

As we exit the Iran deal, we will be working with our allies to find a real, comprehensive, and lasting solution to the Iranian nuclear threat. This will include efforts to eliminate the threat of Iran’s ballistic missile program, to stop its terrorist activities worldwide, and to block its menacing activity across the Middle East.

In the meantime, powerful sanction also go into full effect. If the regime continues its its nuclear aspirations, it will have bigger problems than it has ever had before. Finally, I want to deliver a message to the long-suffering people of Iran.

The people of America stand with you.

It has now been almost 40 years since this dictatorship seized power and took a proud nation hostage. Most of Iran’s 80 million citizens have sadly never known an Iran that prospered in peace with its neighbors and commanded the admiration of the world.

But the future of Iran belongs to its people. They are the rightful heirs to a rich culture and an ancient land, and they deserve a nation that does justice to their dreams, honor to their history and glory to God.

Iran’s leaders will naturally say that they refuse to negotiate a new deal. They refuse, and that’s fine. I’d probably say the same thing if I was in their position. But the fact is, they are going to want to make a new and lasting deal, one that benefits all of Iran and the Iranian people.

When they do, I am ready, willing, and able. Great things can happen for Iran. And great things can happen for the peace and stability that we all want in the Middle East. There has been enough suffering, death, and destruction. Let it end now. Thank you. God bless you. Thank you.

Source:Transcript By The New York Times

No comments:

Post a Comment