அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 8 April 2018

MOVING LANKA TO A CASHLESS SOCIETY

MOVING LANKA TO A CASHLESS SOCIETY
Visa turns thirty
8 April, 2018

by Sanjeevi Jayasuriya
Business

Visa officials with one of the 30 three-wheelers used in the promotional campaign

Sri Lanka will be moving towards a cashless transaction era enabling it to become a digital economy with Visa, the global leader in digital payments technology supporting this endeavour to boost the country’s e-commerce platform.

Visa celebrated 30 years in Sri Lanka and reiterates commitment to building awareness of digital payments across Sri Lanka.

“Over the past 30 years, we have been able to forge strong partnerships with Sri Lanka’s financial institutions, partners and merchants in empowering and facilitating digital payment solutions,” Visa Asia Pacific Regional President Chris Clark said.

“It gives us immense pride to Visa now firmly established as the leading digital solution for commerce in the country. Through the future initiatives, we reinforce our commitment to further build awareness and acceptance for digital payments across Sri Lanka,” he said.

Visa commenced operations in Sri Lanka in1988. Continuing its pioneering efforts to build awareness for digital payments in Sri Lanka, Visa celebrated its 30 year milestone by announcing initiatives to promote digital access, and digital and financial literacy across rural communities through its collaboration with Sarvodaya Fusion.

Visa will also be sending 30 three-wheelers across the country to promote the simplicity and the value digital payments bring to everyday lives, helping Sri Lankans realize the true potential of going digital.

Visa will be partnering with Sarvodaya Fusion, the community based development organisation network, in a three-phased program to inform, engage and educate consumers and businesses across Sri Lanka of the benefits of transitioning to a digital platform. Meanwhile, the three wheeler initiative on digital payments will witness Visa’s clients including banks, merchants and technology partners joining hands in a coordinated effort to inform and influence audiences across 30 towns and cities across the country.

“From EMV pin-based cards to state-of-the-art contactless technology-based cards, Visa has continued to be at the forefront of driving innovation in the market. With the rapid evolution of digital payments in Sri Lanka, we are excited about the potential for digital payments in the country for years to come,” Visa Group Country Manager, India & South Asia, T.R. Ramachandran, said.

As a large cash based economy, Sri Lanka has been making rapid strides in transitioning towards a digital economy. As a recent study estimated, Colombo, with a population of 694,000 and GDP of US$6.5B, could alone gain US$200M annual net benefits by transitioning into a digital economy. Estimated catalytic impacts for the city over the next 15 years include 20.4 basis point increase in GDP growth and 2.1% increase in employment.

Recognizing the huge potential for digital payments in the country, in 2016 Visa opened its first office in the country and has since continued to expand its footprint along with its clients and merchant partners. Visa is currently associated with 29 banks and nine finance companies helping them offer debit, credit, commercial and prepaid services to Sri Lankans across the country.

“In under two years, we have been able to further reinforce our leadership in the market. Continued support from our clients and consumers as well as the progressive approach to the payments industry adopted by the Central Bank of Sri Lanka has been critical on this journey. We look forward to introducing many more innovative solutions that we hope will help support Sri Lanka’s transition towards a digital economy.” Visa’s first Country Manager for Sri Lanka & Maldives, Anthony Watson said.

No comments:

Post a Comment