அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 2 December 2017

Self-Employment Loan scheme Only fraction of ex-LTTE cadres benefit

Self-Employment Loan scheme Banks fight shy Only fraction of ex-LTTE cadres benefit

By
2017-12-03

By Sulochana Ramiah Mohan

Only a tiny fraction of the money allocated as Self-employment Loans for the rehabilitated ex-LTTE cadres has been disbursed, Ceylon Today reliably learns.

This newspaper met a large number of these ex-LTTE cadres in the Eastern Province last week. Their inability to obtain a portion of the Rs 524 million to restart their lives was a common lament.

What we heard was that the State banks in the Northern and Eastern Provinces are imposing 'restrictions with concerns' on these ex-LTTE combatants when they approach the banks to obtain the loans that were introduced to them by the Finance Ministry last December.

The loans are mandated to be a maximum of Rs 250,000 at a rate of 4% interest per annum with a repayment period of ten years, with a one-year grace period.

Between 4 December 2016 and 31 September 2017, only 1,494 ex-fighters had received recommendations to obtain the loan, out of which, only 621 received the loan facility, Ceylon Today learns.

Out of a total of 12,185 rehabilitated cadres, 7,858 persons applied for the loans but only 1,799 were declared eligible to obtain the loan.

When the first stage of disbursing the Self-Employment Loans was implemented in 20 June 2012, by the Bank of Ceylon, People's Bank and National Savings Bank, the Government saw a large percentage of defaulters.

The first stage of the loan scheme was disappointment due to the fact there were shortcomings in the selection process, inadequate monitoring, inadequate manpower and lack of awareness among the beneficiaries about the purpose of this scheme.

As a result, the banks are now reluctant to entertain the second loan scheme that was approved by the Cabinet of Ministers on 4 July 2013 to disburse another Rs 525 million.

Late last year, the Ministry of Finance and the Rehabilitation Authority, with the Bank of Ceylon, People's Bank, and Regional Development Bank signed a tripartite agreement to recommence the Self-Employment Loans to the rehabilitated cadres and the socially reintegrated trainees that is now in progress.

The banks are in a quandary over whether the loans could be recovered due to the arrears in the first stage. Banks told Ceylon Today that they also have witnessed some of the ex-cadres being re-arrested by the TID which halts the recovery process.

"Some of them are in prisons, and we don't know how to recover the loans," one bank official said.

No comments:

Post a Comment