அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Tuesday, 9 May 2017

Human species will have to populate a new planet within 100 years if it is to survive -SH

Professor

100 Days

 
Stephen Hawking thinks the human species will have to populate a new planet within 100 years
if it is to survive!
 
As if Monday isn't depressing enough, you'll might as well know what English theoretical physicist Stephen Hawking has to say about humanity's fate on Earth.

Back in November Hawking – who lives with Lou Gehrig's Disease – predicted that we have a solid 1,000 years.
 
Now, in his forthcoming documentary for the BBC, Expedition New Earth, he's gone and revised it down a bit - to 100 years.
 
"Professor Stephen Hawking thinks the human species will have to populate a new planet within 100 years if it is to survive," the BBC confirmed.
 
 
"With climate change, overdue asteroid strikes, epidemics and population growth, our own planet is increasingly precarious."
 
Stephen Hawking Just Offered A Depressing Prediction Of How Long We Have Left On Earth©
 
 According to Hellogiggles, Hawking's new documentary looks at evolving science and technology regarding biology, astronomy and human hibernations, as well as the possibilities of life on Mars and how we could go about colonising the planet – something he refers to as, 'Planet B'.
 
Over the years, Hawking has been increasingly vocal about our need to find a 'Planet B', once calling for humans to colonise the moon and find a way to settle Mars which he called the 'obvious next target' in 2008, according to New Scientist.
 
In addition, he's pointed out how the rapid development of artificial intelligence will significantly contribute to the downfall of planet Earth and the human race.
 
"I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race," Hawking told the BBC in a 2014 interview.
 
"Once humans develop artificial intelligence, it will take off on its own and redesign itself at an ever-increasing rate," he warned. "Humans, who are limited by slow biological evolution, couldn't compete and would be superseded."
 
So there you go. The countdown has started.
====================

https://youtu.be/uJXJfnn6Dqo

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/uJXJfnn6Dqo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>No comments:

Post a Comment