அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 4 February 2017

Trump's aggression towards Iran will deepen sectarian conflict in the Middle East


Patrick Cockburn
Donald Trump's Twitter aggression towards Iran will deepen sectarian conflict in the Middle East

In pursuit of an anti-Iranian line, the Trump administration is making the same mistake as that made by Western governments after the 2011 uprisings in the Arab world. They tended to think in terms of nationalities and the nation state, but in the Middle East these count for less as communal bonds than religious identity
The US President has said that ‘nothing is off the table’ in relation to current disagreements between the US and Iran

President Trump is adding further venom to the raging sectarian hatreds tearing apart Iraq and Syria by his latest ill-judged tweets. These have far greater explosive potential than his better known clashes with countries like Australia and Mexico, because in the Middle East he is dealing with matters of war and peace. In this complex region, the US will have to pay a high price for switching to a vaguely belligerent policy which pays so little regard to the real situation on the ground.

In one tweet this week, Trump says that “Iran is rapidly taking over more and more of Iraq even after the US has squandered three trillion dollars there. Obvious long ago!” In fact, it is not obvious at all because it is not true. Iran was in a stronger position in Iraq before June 2014 when the Isis offensive captured Mosul, defeated the Iraqi army and provoked the fall of the government of Nouri al-Maliki who was close to Iran.

The victories of Isis at that time led to a return of US influence in Iraq as President Obama created a US-led air coalition which has launched thousands of air strikes against Isis. He sent at least 5,000 US military personnel backed by thousands of American contractors who handle training and logistics for the current Iraqi army assault on Mosul. The attack is very much a joint US-Iraqi joint operation and has turned into the hardest fought battle in Iraq since the US invasion of 2003.

But Trump is not the only person saying that Iraq is increasingly controlled by Iran. Isis continually maintains that the majority Iraqi Shia community, which makes up about two thirds of the 33 million Iraqi population, is not really Iraqi but Iranian. Isis has always demonised the Iraqi Shia as religious heretics and “Safavids”, called after the Iranian dynasty, and said they are not real Muslims and deserve to die. Saudi Arabia, with whose rulers Trump recently had a long conversation, holds somewhat similar views about equating Shia Islam with Iran and the need to combat both.

Trump’s claim about growing Iranian control of Iraq might be dismissed as nonsense without long term consequences. But there are other arrows pointing in the same direction: Iraqis, Iranians and others in the region are pointing to the bizarre make-up of the list of seven states whose citizens have been temporarily banned from entering the US. This is supposedly directed against al-Qaeda and Isis, drawing on lessons learned after 9/11. But none of the states from which the hijackers came – Saudi Arabia, United Arab Emirates, Egypt and Lebanon – are subject to the ban as are Iraq and Iran. “The list looks like its intent is basically anti-Shia,” says one observer in Baghdad and the governments of Saudi Arabia and Turkey seem to think the same thing, since they have either supported or failed to condemn the US action, though it is more or less openly directed against Muslims.

The Trump administration seems to think in tweets and slogans, so it is probably wrong to speak of a coherent change in policy. But in its first weeks in office, it has been far more vocal about confronting a supposed Iranian threat than it has about eliminating Isis. This came across clearly on Wednesday when the national security adviser, General Michael Flynn, once head of the Defence Intelligence Agency until sacked by Obama, accused Iran of conducing a “provocative” nuclear missile test in breach of a UN Security Council resolution and helping Houthi rebels in Yemen, saying “as of today we are putting Iran on notice”. The phrase about Iran was repeated in a tweet by Trump, indicating a greater concern in the White House about Iran than Isis and little interest in the titanic battle being waged for control of Mosul. In some secret location in that city, the self-declared caliph Abu Bakr al-Baghdadi, may be pondering the same question that is absorbing other world leaders: how much of what Trump says is just bombast and how far will it turn into reality on the ground? It is a little early to say, but the signs are not encouraging.

Amber Rudd: Donald Trump’s travel ban a ‘propaganda opportunity’ for terrorists
In any case, bombast alone is capable of reshaping the political landscape. Paradoxically, White House actions in the Middle East are creating the very conditions for Iran to displace US influence in Iraq in a way that Trump wrongly imagines has already happened. Responding to the travel ban, the Iraqi parliament declared that US citizens proposing to enter Iraq over the next 90 days should be subjected to the same restrictions. The Prime Minister Haider al-Abadi refused to go along with this, saying it was more important to keep cooperation with the US while the battle for Mosul is still going on.

But the matter is not likely to rest there, because the US relationship with Iran in Iraq has always been a curious mixture of open rivalry and rather more covert cooperation, since they share a common enemy in Isis and, previously, in al-Qaida in Iraq. American power in Iraq has grown since 2014 because it is Iraq’s main military ally. Without US and coalition air strikes, the Iraqi army could not defeat Isis or even hold its own against it. But the US political position in Iraq is weaker than its military one and, thanks to the US travel ban and Trump’s escalating attacks on Iran, it’s going to get weaker still. The ban is a “golden opportunity” for Iran to push back against the US, said a former senior Iraqi official. “Iraqis are very worried,” said Kamran Karadaghi, an Iraqi commentator and former chief of staff to the Iraqi presidency. “If anything bad happens to Iran because of Trump, it will be bad for Iraqis.”

Trump says 'Iran is playing with fire' after ballistic missile test

In pursuit of an anti-Iranian line, the Trump administration is making the same mistake as that made by Western governments after the 2011 uprisings in the Arab world. They tended to think in terms of nationalism, nationalities and the nation state, but in the Middle East these count for less as communal bonds than religious identity. Thus, what was essentially a Sunni Arab uprising in Syria six years ago changed the balance of power between Sunni and Shia in Iraq and restarted the civil war there. The threat to President Bashar al-Assad and his Alawite dominated government was bound to lead to the Shia in Iran, Iraq and Lebanon rallying to his support to prevent his overthrow, because they felt that was an existential threat to themselves.

The Trump administration has not made any disastrous missteps in the Middle East yet, but, going by its actions over the last week, it may soon do so. There is the same mixture of wishful thinking, misinformation and arrogance in Washington as led to the US disaster in Lebanon in 1982-83 and in Iraq after 2003. Trump’s tub-thumping in quarrels with Australia and Mexico may not have very dire effects in the long term because no blood is being spilt. But in the Middle East, a zone of wars, Trump’s angry amateurism is more likely to produce a thoroughgoing disaster.
 

No comments:

Post a Comment