அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Thursday, 22 September 2016

EU advised to drop Hamas and Tamil Tigers from terror list


EU advised to drop Hamas and Tamil Tigers from terror list

Hamas took over Gaza in 2007 and has since been involved in three conflicts with Israel

The EU may have to remove Palestinian Islamist group Hamas and the Sri Lankan separatist Tamil Tigers from its list of terrorist organisations, a top European Court adviser has said.

The Court ruled in 2014 they should be taken off the list on technical grounds, not as a reassessment of their classification as a terrorist group.

The Council of the EU, which represents all 28 governments, launched an appeal.

Now the European Court adviser has recommended the appeal be rejected.


The opinion of the adviser, known as the Advocate General, is not final but is generally followed when the European Court of Justice (ECJ) delivers its judgement.

The EU's terrorist list was drawn up after the 11 September attacks on the US in 2001, to enable the bloc to freeze a group's financial assets and improve the way police and justice officials co-operated.

Among the 23 groups and individuals listed are the Kurdish militant PKK, the military wing of Lebanon's Hezbollah and Palestinian militant groups such as Islamic Jihad.Any final decision to remove Hamas and the Tamil Tigers is not thought likely to affect lists drawn up by national governments.

An EU official told the BBC that the terror list had been made on the basis of national decisions, and the underlying national legislation had not been called into question.

But if the two groups are removed from the list it will be a significant decision for both groups and their ability to raise funding.

'Procedural errors'

Hamas has always argued it is a resistance movement rather than a terrorist organisation, although under its charter it is committed to Israel's destruction. It is seen as a terrorist group by the EU, US, Canada and Japan.

After winning parliamentary elections in 2006, Hamas ousted its Fatah rivals from Gaza the following year and has since fought three conflicts with Israel.

The Tamil Tigers were defeated by the Sri Lankan army in 2009 and no longer exist as a military force.

The ECJ's Advocate General said that the Council of the EU had made procedural errors in defining the two groups as terrorists.

She found that the Council incorrectly relied on judgements made by governments without checking that they had the same human rights as the EU. Also, she said it should not have relied on evidence found in the press or on the internet.

News Source: Agencies

No comments:

Post a Comment