அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Tuesday, 16 August 2016

6 reasons Russia and Turkey will struggle to become strategic partners6 reasons Russia and Turkey will struggle to become strategic partners

August 10, 2016 MAXÍM YUSIN, KOMMERSANT

The Russian-Turkish rapprochement obtained during the Aug. 9 summit in St. Petersburg must not engender unrealistic expectations and excessive illusions. There are still many problems and serious contradictions in relations between Moscow and Ankara for there to be, as some commentators are already saying, a "strategic alliance" between Russia and Turkey.

1. Syria

The primary problem is the diametrically opposed position of the sides on the Syrian conflict. Russian President Vladimir Putin is supporting Syrian leader Bashar al-Assad while Turkish President Recep Tayyip Erdogan is trying to have him overthrown. In this sense nothing has changed.

Putin-Erdogan meeting in St. Petersburg: Economy before politics
Putin-Erdogan meeting in St. Petersburg: Economy before politics
Ankara also has not stopped backing Syrian opposition units, those who are now advancing on Aleppo and who are being bombed by Russia's air force. We should not forget that it was the contradiction on Syria that had led to an unprecedented crisis in bilateral relations after the downing of the Russian bomber in November 2015. These contradictions persist.

2. The Kurds

The second problem is also related to the Syrian civil war – the Kurds. For Ankara the Kurdish units in Syria who are fighting with the Islamist radicals are opponents, separatists and accomplices of the "terrorists" from the Kurdistan Workers' Party, against which Erdogan is waging a war. For Moscow the Syrian Kurds are potential allies. Moscow has also traditionally had special relations with the Turkish Kurds, whom it does not consider enemies.

3. Nagorno-Karabakh

The third problem is related to the ongoing Armenian-Azerbaijani conflict over the disputed territory of Nagorno-Karabakh, now in its third decade. With all its measured statements and equidistance, Moscow is perceived in the world as Armenia's potential ally, since they are both members of the Collective Security Treaty Organization. As for Turkey, it does not even try to show objectivity and impartiality. Ankara is unequivocally on Baku's side.

4. Competition in the CIS

The fourth problem concerns the post-Soviet space. Ankara has good relations with the Turkic republics of the former USSR (besides Azerbaijan, there is Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkmenistan) and for Moscow is thus a geopolitical competitor. A special and painful issue is Turkey's penetration into the "brotherly" Turkish-language republics of the Russian Federation.

5. Anti-Kremlin elements in Turkey

The fifth problem regards the fact that organizations that are openly hostile to Moscow (Crimean Tatars and those from the North Caucasus) are active on Turkish territory without any restrictions. They are supported by many influential diasporas. Therefore, even if he wanted to remove this irritant in relations with Russia, Erdogan would encounter serious opposition inside his country.

6. Lack of trust

The sixth problem is the crisis in trust. Moscow no longer publicly speaks about the incident with the downed Russian plane. But it has not been forgotten. Just like the hostile statements made by Turkish officials, including Erdogan, immediately after the incident have also not been forgotten. It would have been strange if after the destruction of the Su-24 Moscow had not come to certain conclusions about the Turkish government's reliability and predictability.

Finally, there is a seventh problem: the current rapprochement, in a significant way, is forced. The West perceives Moscow, and as of recently Ankara, cautiously; it is distancing itself from them. In such a situation the attempt to find an alternative partner and break out of international isolation seems completely natural. At the same time there is no certainty that Turkey, if its relations with the US and EU normalize, will continue cooperation with Russia and realize such projects as the Turkish Stream.

That is why we should not speak about a strategic partnership between Moscow and Ankara yet. It would be better to speak of its imitation. However, in comparison to the state of an imminent armed conflict that we saw half a year ago, the current reconciliation is great progress. It gives hope that the sides are trying to solve at least some of the above-mentioned problems.

The article was first published in Russian by Kommersant.


The opinion of the writer may not necessarily reflect the position of RBTH or its staff.

No comments:

Post a Comment