அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 9 July 2017

Immediate withdrawal is only wise move for India


Commentary: Immediate withdrawal is only wise move for India
(Xinhua)    16:33, July 07, 2017
  
After a three-week stand-off with China on Chinese territory, India should immediately pull back its trespassing troops.

The face-off was caused by Indian border guards who crossed the border at the Sikkim section into Chinese territory and obstructed routine road construction in the Doklam area of China's Tibet Autonomous Region.

In contrast to previous confrontations, the current border dispute is at a long-demarcated section of the China-India border, where no incidents had occurred over the past years.

India has tried to justify its incursion in the name of protecting Bhutan, arguing that Doklam is Bhutanese territory.

However, according to the Convention between Great Britain and China Relating to Sikkim and Tibet (1890), Doklam undoubtedly belongs to China. The agreement was inherited by India after its independence and has been repeatedly confirmed in writing by successive governments of the former British colony.

Documents between the Chinese and Indian governments show former Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru confirmed several times, on behalf of the Indian government, that the Sikkim-Tibet border was defined by the 1890 convention.

It is a basic principle of international law that binding treaties must be executed in good faith.

India's sudden disregard of the 1890 convention runs counter to the ongoing position of the Indian government. It has breached the basic norms of the UN Charter and international laws and will pose a significant threat to bilateral relations.

By creating disputes in Doklam, India seeks to obstruct border negotiations between China and Bhutan, and follow its own ulterior motives in the area.

The claim can not hold water. Doklam has long been under the effective jurisdiction of China. Both Bhutan and China have a basic consensus on the functional conditions and demarcation of their border region.

Moreover, India has no right to interfere in China-Bhutan boundary issues, nor is it entitled to make territorial claims on behalf of Bhutan.

India's current actions have not only encroached on China's territorial sovereignty, but also impaired the independence of Bhutan, one of the world's smallest countries, which is closely allied with India.
India has also argued that Chinese construction would represent a "significant change of status quo with serious security implications for India" in a statement by its Ministry of External Affairs. That argument is unconvincing.

Chinese construction is being conducted within its own territory. It is India that has broken the status quo by trespassing onto Chinese soil. It is not acceptable to any sovereign country that India has crossed a demarcated border into another country on the grounds of its "security concerns."
Indian troops should immediately withdraw to the Indian side of the border as a precondition for any meaningful dialogue between the two countries.

It is clear that if the "Chinese Dragon" and the "Indian Elephant" co-exist harmoniously and achieve peaceful, cooperative development, it will benefit not only their combined 2.7 billion people, but also those living beyond their borders.

Otherwise, a spiral of bilateral rivalry would definitely result in a slow down in their growth.

No comments:

Post a Comment