அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 15 April 2017

The “Terrorism of Money” and the Global War On Cash: Target India Part one


The “Terrorism of Money” and the Global War On Cash: Target India

Part I
By Shelley Kasli

Global Research, April 14, 2017

''The big bankers of the world, who practice the terrorism of money, are more powerful than kings and field marshals, even more than the Pope of Rome himself. They never dirty their hands. They kill no-one: they limit themselves to applauding the show. Their officials, international technocrats, rule our countries: they are neither presidents nor ministers, they have not been elected, but they decide the level of salaries and public expenditure, investments and divestments, prices, taxes, interest rates, subsidies, when the sun rises and how frequently it rains. However, they don’t concern themselves with the prisons or torture chambers or concentration camps or extermination centers, although these house the inevitable consequences of their acts. The technocrats claim the privilege of irresponsibility: ‘We’re neutral’ they say''.

Galeano (1991) Professional Life/3 p. 108; As cited in: Paul Farmer (2005) Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor.. p. 10

The above quote by Eduardo Hughes Galeano, an Uruguayan literary giant aptly captures the mood in regards to the recent decision to demonetize Rs 500 and Rs 1000 notes and introduce Rs 2000 notes. While there were many questions raised, analyses made, theories put forward and allegations leveled in the ensuing confusion, almost all stuck to the domain of financial economics. None were able to examine the geopolitical forces that shaped the situation under which the decision was made. Geopolitics is a field alien to financial economics. Thus when economists need to step outside the frame of finance theory to consider larger implications they are confronted with the messier world of geopolitics; the world that operates on a totally different set of rules than financial economics. In this report we explore these geopolitical forces and provide an insight into the chain of events that led us to this juncture.
Covered in this report:
◾Reaganomics
◾Global Liquidity Crisis
◾Global Crackdown on Black Money
◾India’s Informal Economy
◾Season of Bailouts
◾Crisis Comes Home
◾Crash Course in Demonetization
◾The Global War On Cash
◾The Great Indian Bailout
◾PARA – A Centralized Bad Bank
◾Once Upon A Time

Reaganomics

The seeds for the current economic situation in India were sown in the 80s by the 40th President of the United States of America Ronald Reagan. He implemented economic reforms on the belief that tax policies that benefit the wealthy will create a “trickle-down” effect to the poor, labeled by his critics as “trickle-down economics” or voodoo economics also known as Reaganomics. The fundamentals of Reaganomics were to cut back spending on the social sectors of the economy, prevent the working people from demanding higher wages even through trade union activity, scale back safety and health standards for workers, relax rules for environmental protection. These were strategies born of the Cold War and Reagan’s 1983 “Evil Empire” speech set the tone for a more aggressive US posture against the Soviet Union. The result was a series of top-secret national security decision directives (NSDDs).

NSDD-66 stated that it would be U.S. policy to disrupt the Soviet economy by attacking a “strategic triad” of critical resources–financial credits, high technology, and natural gas. The directive was tantamount to a “secret declaration of economic war on the Soviet Union.”

These policies when adopted by the Russians as what is known as Glasnost and Perestroika (liberalization and privatization) rang the death knell for the Soviet Union. Those policies have since been exported to the rest of the world and have been espoused by the political and economic elites of many countries. It destroyed every country where they were implemented. The scandals involving Harshad Mehta in India, the pyramid schemes in Albania, the BCCI collapse, the collapse of security houses in Japan, Britain and so on are products of these policies. However, like a double edged sword Reaganomics also destroyed the American middle class and the American Dream itself.

Global Liquidity Crisis

Reaganomics gave rise to a new type of banking now known as the Originate and Distribute (ORD) model. Historically, banks used deposits to fund loans that they then kept on their balance sheets until maturity. Under this new principle, the bank was no longer an institution focused on taking deposits and giving out loans. Instead it became a competitive financier seeking to maximize fee and commission income from its assets. Supposed old-style prudent banking was ridiculed as boring and conservative, while the risk takers were considered sophisticated, innovative and shrewd. With the use of such quasi-legal investment techniques and outright swindling, a trend of a Ponzi scheme prevailed. This paved the way for subprime lending (making loans below 0% interest rates to people who may have difficulty repaying it back) and securitization of debt (selling housing mortgages as bank-backed tradable stocks) first in Wall Street then everywhere in the world. This process is called derivative markets.

Only in 2008 when the German banks wanted to offload some of their US real-estate investment it was a revelation for the US regulator about the extent of fraud committed by the US banks, insurance companies and Wall Street brokerage firms; leading to what we know now as US Meltdown of 2008 and Eurozone Crisis of 2012 and if not prudent will be called the Indian Crisis of 2020.

As against world’s total GDP of $50 trillion a whopping $150 trillion derivative market came to life. As a result a global liquidity crisis set in. Liquidity crisis refers to an acute shortage or “drying up” of liquidity or in simple terms lack of cash flow. The crisis cost the US economy at least $12.8 trillion which is a very conservative estimate, other reports put it at $14 trillion – almost an entire year’s worth of US economic activity. Everything from the economy to housing, from health care to warfare, from energy to security; everything came in a state of “crisis”.

NASA’s $230 billion Constellation program designed to get humans to Mars saw a massive budget cut and suddenly Mars seemed too far and too expensive in comparison to our nearby friendly Moon. Unfortunately the entire project had to be scraped, to an extent that US has to hitch a ride on a Russian rocket to even get to the International Space Station. Even to spy on Russians the US needs Russian rocket engines. And with the launch of the Mars Orbiter Mission (MOM), informally known as Mangalayaan at a cost 11% of NASA’s own Mars mission India has also entered this $5.4 billion satellite-launching industry with a bang.

The Chinese on the other hand are increasingly buying in on stakes of European and U.S. businesses, including industrial enterprises that are available at a low price due to the global recession; acquiring natural-resource deals across the world, securing supplies of oil and minerals. The biggest American companies are now owned by the Chinese. One such is Legendary Pictures, the studio that gave us the Batman Series and Interstellar that soon would be releasing its new production The Great Wall. The Chinese are also changing the European football scene with its acquisition of A.C. Milan one of the wealthiest and most valuable football club in the world. There are now more than 100 state-run Confucius Institutes promoting Chinese culture across Europe. Such soft power come in handy for instance teaching Chinese to French workers at the Chinese telecoms company ZTE in Poitiers. These are just pieces of the giant Chinese jigsaw called the New Silk Route or the One Belt, One Road Initiative. Experts have termed it the Chinese Century.

Western-European economies are still reeling under the pressure of this financial crisis and the Chinese together with the Russians are pushing them further into recession. As recently as in January this year the global elite met at the World Economic Forum in Davos expressing their fears about the global liquidity crunch and the implications it may have on their economies. What they fear is that the meltdown may spell the end of the supremacy of the banking houses of London and New York as financial centers.

It is here that India comes into picture.

Shelley Kasli is the Founder & Editor of GreatGameIndia – India’s only quarterly journal on Geopolitics & International Affairs. He can be reached at shelley.kasli@greatgameindia.com

No comments:

Post a Comment