அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Monday, 17 April 2017

PFLP Prison Branch urges support for Palestinian prisoners

PFLP Prison Branch urges action and unity to support Palestinian prisoners engaged in the battle for dignity
Apr 16 2017

Palestinian Prisoners’ Day is a day of challenge and confrontation, emphasizing the issue of prisoners
On the occasion of Palestinian Prisoners’ Day, we salute every prisoner, the heroes and heroines of the battles of will and steadfastness, to every flower and cub, to the sick prisoners, administrative detainees and imprisoned leaders, led by the imprisoned General Secretary, Comrade Ahmad Sa’adat, Marwan Barghouthi, Hassan Salameh, Wajdi Jawdat, Anas Jaradat, Bassam Kandaji and the long line of leaders who represent the national struggle and the prisoners’ cause.

On this occasion, we make a particular salute to the martyrs of the prisoners movement and to all of those engaged in confrontation and the struggle for victory. We are firmly committed to see each battle of confrontation with the Prison Service and its instruments of repression and intelligence agencies as a collective battle. Every action initiated by any faction is all of our battle.

We also congratulate the longest-serving woman prisoner, Lena Jarbouni, on this occasion of her freedom after 15 years in Israeli jails.

In this context, we affirm that we stand hand in hand and shoulder to shoulder in any struggle waged by the prisoners, and we consider the decision to engage in the battle of dignity and honor against the jailer, beginning on Monday, April 17, Palestinian Prisoners’ Day 2017, to be one which we support and which we are part of. This comes in two ways, both through the decisions and guidelines for the comrades to engage in the battle, and through approving a program of support for the strike in all prisons and among our comrades outside.

In this context of high appreciation and support for this battle and all the heroic prisoners who will engage in it, we affirm our continued struggle for the unity of the prisoners’ movement and the escalation of confrontation against the prison administration.

Thus, we call on all the Palestinian people and their supporters and friends around the world to stand side by side with the prisoners in their continuing battles inside the prisons, escalating the mass movement to support the battle of wills, challenge and confrontation, and to once again reaffirm the centrality of the cause of the prisoners.

We also call upon all human rights, humanitarian and media institutions to support our prisoners in order to develop a unified national program at all levels for more effective results.

We call upon the leaders of the Palestinian people to make unremitting efforts to uphold their responsibility for the prisoners and the martyrs and do everything possible to defend them and support their steadfastness until victory in the ongoing battles against the prison service, through all forms of action for their liberation.

On this occasion, we urge all to close ranks in the field of national unity and urge our Front, all of the national and Islamic forces and factions and the masses of our people to devote
their efforts and time in service of the cause of the prisoners.

We hope that the culmination of all of these battles waged by the prisoners inside the prisons, with the popular support inside and outside Palestine, will be to unify the prisoners’ movement, in light of the traditions and norms established by the prisoners’ movement for over 50 years, of prisons as revolutionary schools which unite all forces behind revolutionary national ideals.

We urge all actions and intensified work in the Palestinian, Arab and international arenas, everyhere in the world in support of the prisoners’ cause.

Salutes of Palestinian Prisoners’ Day – Glory to the martyrs – Freedom for the prisoners of freedom

Popular Front for the Liberation of Palestine
Prison Branch
April 16, 2017

No comments:

Post a Comment