அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 7 January 2017

World War III is on its way, says poll of Western countriesWorld War III is on its way, says poll of Western countries

 The YouGov survey of 9,000 people across nine countries found popular opinion thinks world peace has rarely been further away.
 © Provided by Independent Print Limited 

World War Three is just around the corner and the planet is teetering on the brink of all-out conflict – according to people in major Western nations, at least.

A new poll shows the public are somewhat gloomy about the future, fearing a “worldwide conflict” is looming.

With superpowers backing different sides in the bloody conflict in Syria, Isis continuing to fight in the Middle East, a spate of terrorist attacks across the globe and Vladimir Putin and Donald Trump both talking a tough game, the YouGov survey of 9,000 people across nine countries found popular opinion thinks world peace has rarely been further away.

People in the US were most likely to predict a world war, while French, German and British people were also pessimistic.

Some 64 per cent of Americans think the world is close to a major war, compared to just 15 who think world peace is likely.

Britons are only slightly more hopeful: 19 per cent believe peace is possible but 61 per cent say war is a distinct possibility.

In contrast, people in Nordic countries including Sweden, Finland and Norway were much less inclined to believe the world is on the brink of war. Denmark had the population most cheerful about the prospects of peace: 39 per cent of Danes predicted world peace compared to 45 per cent forecasting the opposite.

Anthony Wells, YouGov’s director of political and social research, said: “Fear seems the highest in the US and France, but for different reasons.

"American fears perhaps reflect some people’s uncertainly about the impending Trump Presidency.
“For France, I suspect fears are linked more to the threat of terrorism – the French public were the least likely to see Russia as a hostile threat to the EU, but by far the most likely to think that there would be another major terrorist attack on their country in the year ahead."

The same survey revealed people in Europe and America tended to see Russia as a major military threat, with British people the most fearful of Moscow even though other countries polled, such as Finland and Germany, are much closer geographically to the former Soviet Union.

Some 71 per cent of Britons feel threatened by Russia, compared to 59 per cent of Americans – the lowest of all the countries polled.

In every nation except Finland, those surveyed thought a terrorist attack in their country was more likely than unlikely in the next year.

French people were most concerned about terrorism, with 81 per cent believing an attack would happen compared to just 11 per cent predicting there would be none.

An attack was also predicted by a large majority of people in Britain, Germany and the US. In Finland, however, only 26 per cent of people forecast a terrorist strike with 63 per cent saying such an event was unlikely.

© Provided by Independent Print Limited

No comments:

Post a Comment