அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 15 January 2017

War On Cash 8 - The War On Cash: Why Now (2015) ?

Mises Daily Articles

The War On Cash: Why Now?

  • War on Money
 
07/29/2015Charles Hugh Smith

You’ve probably read that there is a “war on cash” being waged on various fronts around the world. What exactly does a “war on cash” mean?

It means governments are limiting the use of cash and a variety of official-mouthpiece economists are calling for the outright abolition of cash. Authorities are both restricting the amount of cash that can be withdrawn from banks, and limiting what can be purchased with cash.

These limits are broadly called “capital controls.”

Why Now?


Before we get to that, let’s distinguish between physical cash — currency and coins in your possession — and digital cash in the bank. The difference is self-evident: cash in hand cannot be confiscated by a “bail-in” (i.e., officially sanctioned theft) in which the government or bank expropriates a percentage of cash deposited in the bank. Cash in hand cannot be chipped away by negative interest rates or fees.

Cash in the bank cannot be withdrawn in a financial emergency that shutters the banks (i.e., a bank holiday).

When pundits suggest cash is “obsolete,” they mean physical paper money and coins, not cash in a bank. Cash in the bank is perfectly fine with the government and its well-paid yes-men (paging Mr. Rogoff and Mr. Buiter) because this cash can be expropriated by either “bail-ins” or by negative interest rates.

Inflation and Negative Interest Rates


Mr. Buiter, for example, recently opined that the spot of bother in 2008–09 (the Global Financial Meltdown) could have been avoided if banks had only charged a 6 percent negative interest rate on cash: in effect, taking 6 percent of the depositor’s cash to force everyone to spend what cash they might have.

Both cash in hand and cash in the bank are subject to one favored method of expropriation, inflation. Inflation — the single most cherished goal of every central bank — steals purchasing power from physical cash and digital cash alike. Inflation punishes holders of cash and benefits those with debt, as debt becomes cheaper to service.

The beneficial effect of inflation on debt has been in play for decades, so it can’t be the cause of governments’ recent interest in eliminating physical cash.

So now we return to the question: Why are governments suddenly declaring war on physical cash, the oldest officially issued form of money?

Why They Hate Cash in Hand


The first reason: physical cash has the potential to evade both taxes as well as officially sanctioned theft via bail-ins and negative interest rates. In short, physical cash is extremely difficult for governments to steal.

Some of you may find the word theft harsh or even offensive. But we must differentiate between taxes — which are levied to pay for the state’s programs that in principle benefit all citizens — and bail-ins, i.e., the taking of depositors’ cash to bail out banks that became insolvent through the actions of the banks’ management, not the actions of depositors.

Bail-ins are theft, pure and simple. Since the government enforces the taking, it is officially sanctioned theft, but theft nonetheless.

Negative interest rates are another form of officially sanctioned theft. In a world without the financial repression of zero-interest rates (ZIRP — central banks’ most beloved policy), lenders would charge borrowers enough interest to pay depositors for the use of their cash and earn the lender a profit.
If borrowers are paying interest, negative interest rates are theft, pure and simple.

Why are governments suddenly so keen to ban physical cash? The answer appears to be that the banks and government authorities are anticipating bail-ins, steeply negative interest rates and hefty fees on cash, and they want to close any opening regular depositors might have to escape these forms of officially sanctioned theft. The escape mechanism from bail-ins and fees on cash deposits is physical cash, and hence the sudden flurry of calls to eliminate cash as a relic of a bygone age — that is, an age when commoners had some way to safeguard their money from bail-ins and bankers’ control.

Forcing Those With Cash To Spend or Gamble Their Cash


Negative interest rates (and fees on cash, which are equivalently punitive to savers) raise another question: why are governments suddenly obsessed with forcing owners of cash to either spend it or gamble it in the financial-market casinos?

The conventional answer voiced by Mr. Buiter is that recession and credit contraction result from households and enterprises hoarding cash instead of spending it. The solution to recession is thus to force all those stingy cash hoarders to spend their money.

There are three enormous flaws in this thinking.


One is that households and businesses have cash to hoard. The reality is the bottom 90 percent of households have less income now than they did fifteen years ago, which means their spending has declined not from hoarding but from declining income.Median Household Income in the 21st Century

While corporate America has basked in the glory of sharply rising profits, small business has not prospered in the same fashion. Indeed, by some measures, small business has been in a six-year recession.The bottom 90 percent has less income and faces higher living expenses, so only the top slice of households has any substantial cash. This top slice may see few safe opportunities to invest their savings, so they choose to keep their savings in cash rather than gamble it in a rigged casino (i.e., the stock market).

The second flaw is that hoarding cash is the only rational, prudent response in an era of financial repression and economic insecurity. What central banks are demanding — that we spend every penny of our earnings rather than save some for investments we control or emergencies — is counter to our best interests.

A War on Cash Is a War on Capital


This leads to the third flaw: capital — which begins its life as savings — is the foundation of capitalism. If you attack savings as a scourge, you are attacking capitalism and upward mobility, for only those who save capital can invest it to build wealth. By attacking cash, the central banks and governments are attacking capital and upward mobility.

Those who already own the majority of productive assets are able to borrow essentially unlimited sums at near-zero interest rates, which they can use to buy more productive assets. Everyone else — the bottom 99.5 percent — is reduced to consumer-serfdom: you are not supposed to accumulate productive capital, you are supposed to spend every penny you earn on interest payments, goods, and services.

This inversion of capitalism dooms an economy to all the ills we are experiencing in abundance: rising income inequality, reduced opportunities for entrepreneurship, rising debt burdens, and a short-term perspective that voids the longer-term planning required to build sustainable productivity and wealth.

Physical Cash: Only $1.36 Trillion


According to the Federal Reserve, total outstanding physical cash amounts to $1.36 trillion.
Given that a substantial amount of this cash is held overseas, physical cash is a tiny part of the domestic economy and the nation’s total assets. For context: the US economy is $17.5 trillion, total financial assets of households and nonprofit organizations total $68 trillion, base money is around $4 trillion, and total money (currency in circulation and demand deposits) is over $10 trillion (source).
Given the relatively modest quantity of physical cash, claims that eliminating it will boost the economy ring hollow.

Following the principle of cui bono — to whose benefit? — let’s ask: What are the benefits of eliminating physical cash to banks and the government?

Benefits To Banks and the Government of Eliminating Physical Cash


The benefits to banks and governments by eliminating cash are self-evident:
  1.  Every financial transaction can be taxed.
  2.  Every financial transaction can be charged a fee.
  3.  Bank runs are eliminated.
In fractional reserve systems such as ours, banks are only required to hold a fraction of their assets in cash. Thus a bank might only have 1 percent of its assets in cash. If customers fear the bank might be insolvent, they crowd the bank and demand their deposits in physical cash. The bank quickly runs out of physical cash and closes its doors, further fueling a panic.

The federal government began insuring deposits after the Great Depression triggered the collapse of hundreds of banks, and that guarantee limited bank runs, as depositors no longer needed to fear a bank closing would mean their money on deposit was lost.

But since people could conceivably sense a disturbance in the Financial Force and decide to turn digital cash into physical cash as a precaution, eliminating physical cash also eliminates the possibility of bank runs, as there will be no form of cash that isn’t controlled by banks.

Note: The views expressed on Mises.org are not necessarily those of the Mises Institute.
Image source: iStockphoto

No comments:

Post a Comment