அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 15 January 2017

War On Cash 6- The War on Cash Just Escalated


The War on Cash Just Escalated

I’ve been warning investors for months about the war on cash.

This war has been in full swing in Europe and the U.S. for a long time. Governments plan to use negative interest rates, confiscatory taxes and other techniques to rob savers of their wealth. In order to do this, they have to force savings into digital accounts at large government-controlled banks.
As long as savers can hold cash, they can avoid many of these confiscation techniques. Therefore, governments must eliminate cash.

The latest battleground in this war is India. In a shock announcement on Nov. 8, India declared that 500- and 1,000-rupee notes are no longer legal tender. Imagine that — the money in your wallet or purse is instantly made worthless by government decree. That’s what happened.

There were limited exceptions for hospitals and gas stations. Naturally, gas lines formed everywhere, and some people rushed to hospitals to prepay for future medical care with now worthless bank notes. The other exception to worthlessness was if you deposited the notes in the bank.

There you would receive “digital credit” in your account. Of course, the tax man was waiting at the bank to ask you where you got the money. Those without an acceptable answer can expect trouble from the Indian Revenue Service. this is not the end of the war on cash. It’s just the beginning.

India’s decision is having devastating ripple effects in the Indian economy and the market for gold. The consequences of the decision are both appalling and encouraging — appalling because they show governments’ ability to destroy wealth, and encouraging because they show the ingenuity of individuals operating under the thumb of an oppressive government.

One immediate consequence is that paper money began trading at a discount to face value. In plain English, you might be able to sell your illegal 1,000-rupee note to a middleman for 750 rupees in smaller denominations. You would get legal tender for your worthless 1,000-rupee note.

This is the first time I’ve ever seen cash trading at a discount (although I did predict this development in Chapter 1 of my new book, The Road to Ruin, released Tuesday).

By Friday, Nov. 11, the entire banking system in India was beginning to run out of cash and alternative forms of payment such as gold and barter were emerging. Don’t think of this as something that happens only in poor countries. Similar scenes will play out in the U.S. and Europe as elites become more desperate to take your money.

There’s a lot else going on that is aimed at destroying your wealth to solve the global debt problem. I write about these developments in issues of Strategic Intelligence.

The global elites are using negative interest rates to do the same thing as inflation — make your money disappear. One way to avoid negative interest rates is to go to physical cash. In order to prevent that option, the elites have launched a war on cash.

The war on cash has two main thrusts. The first is to make it difficult to obtain cash in the first place. Coming back to the U.S., banks will report anyone taking more than $3,000 in cash as engaging in a “suspicious activity” using Treasury Form SAR (Suspicious Activity Report).

The second thrust is to eliminate large-denomination banknotes. I just described what’s happening in India. The U.S. got rid of its $500 note in 1969, and the $100 note has lost 85% of its purchasing power since then. With a little more inflation, the $100 bill will be reduced to chump change.

The war on cash is old news, but it’s picking up. Earlier this year the European Central Bank announced that they were discontinuing the production of new 500 euro notes (worth about $575 at current exchange rates). Existing 500 euro notes will still be legal tender, but new ones will not be produced.

This means that over time, the notes will be in short supply and individuals in need of large denominations may actually bid up the price above face value paying, say, 502 euros in smaller bills for a 500 euro note. The 2 euro premium in this example is like a negative interest rate on cash.
The whole idea of the war on cash is to force savers into digital bank accounts so their money can be taken from them in the form of negative interest rates. An easy solution to this is to go to physical cash.

Yet if physical cash becomes scarce (or nearly worthless due to inflation), savers may pay a slight premium for large-denomination notes. Your premium disappears because the note pays no interest. The elites have actually figured out a way to have negative interest rates follow you from digital accounts to paper money.

Another solution to negative interest rates is to buy physical gold. But if the government has a war on cash, can the war on gold be far behind? Probably not.

Governments always use money laundering, drug dealing and terrorism as an excuse to keep tabs on honest citizens and deprive them of the ability to use money alternatives such as physical cash and gold. When you start to see news articles about criminals using gold instead of cash, that’s a stalking horse for government regulation of gold.

Guess what? An article on the topic of criminals using gold just appeared this May in Bloomberg. This is one more reason to get your physical gold now, while you still can.

As if inflation, confiscation, and negative rates weren’t enough, the global elites are coordinating a new plan for global taxation. As usual, there’s a technical name for global taxation so non-elites won’t understand the plan. It’s called base erosion and profit shifting, or “BEPS.”

The BEPS project is being handled by the OECD and the G-20, with the IMF contributing technical support. If you’re interested in BEPS, there’s an entire website devoted to the global taxation plans and timetables.

The website is worth a look. To paraphrase that famous line attributed to Trotsky, “You may not be interested in BEPS, but BEPS is interested in you.”

The global elite plan doesn’t stop there. There’s also the climate change agenda led by the United Nations. This agenda goes by the name United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

The science of climate change is a sticky topic. It’s enough to know that climate change is a convenient platform for world money and world taxation.

That’s because climate change does not respect national borders. If you have a global problem, then you can justify global solutions. A global tax plan to pay for global climate change infrastructure with world money is the end game.

Don’t think that climate change is unrelated to the international monetary system. Christine Lagarde almost never gives a speech on finance without mentioning climate change. The same is true for other monetary elites. They know that climate change is their path to global financial control.

That’s the global elite plan. World money, world inflation and world taxation, with the IMF as the central bank of the world, and the G-20 Leaders as the Board of Directors. None of this is secret. It’s all hiding in plain sight.

This will be playing out in the next few years.

Regards,
Jim Rickards
for The Daily Reckoning

No comments:

Post a Comment