அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 14 January 2017

War on Cash-1 The Secret Meeting


Published December 07, 2016
The Secret Meeting That Accelerated the War on Cash
Editor’s note: The War on Cash is heating up.

If you read yesterday’s Dispatch, you know the War on Cash is basically an effort to eliminate paper money. Politicians tell us this will make society safer.

Of course, we know this is pure propaganda. The War on Cash is really about control. You see, if the government gets rid of paper cash, all that money will be trapped inside the digital banking system. This will allow the government to track and tax our money at will.

Clearly, this is a serious threat to our wealth and personal privacy. Yet, almost no one takes the War on Cash seriously. Many people even see it as progress, since cash feels antiquated.

Today, we're featuring an interview with Crisis Investing editor Nick Giambruno, where he explains why this kind of thinking is so wrong. As Nick explains, the government’s latest war could eventually rip apart the fabric that binds our society.

The good news is that you still have time to protect yourself. Nick explains two simple ways to shield yourself from the War on Cash today. 

[This interview originally appeared on our partner site International Man on June 22, 2016. The transcript is from an interview with Scott Horton of The Scott Horton Show, which Nick describes as a must-listen podcast.]

Scott Horton: Happy to have you back on the show, Nick.I’m looking at one of your articles in Casey Research’s International Man and I like the title: "Revealed: The Hidden Agenda of Davos 2016." Can you tell us about it?

Nick Giambruno: Yes. There’s an annual World Economic Forum meeting in Davos, Switzerland. Leaders in business, government, media, and even some celebrities go to these events to discuss the big issues of the day. This conference happens every year in the open. But this year, I think a secret meeting took place during the conference behind the scenes, with huge historical significance…
Immediately after the conference, there was a big acceleration to eliminate paper cash, or at least high-denomination currency notes. A flood of articles from The New York Times, The Economist, Zero Hedge, and other publications picked up on this.

For example, a few days after Davos, the head of the Japanese central bank implemented negative interest rates for the first time ever. This was after he repeatedly denied that he was planning to use negative rates. It seems like something might have changed his mind at that conference. But that’s not all.

After the conference, the CEO of Deutsche Bank called for the elimination of cash. Norway's biggest bank essentially did the same thing.

Bloomberg published a piece called "Bring on the Cashless Future." Financial Times published something very similar. Then Harvard put out a paper talking about the need to eliminate high-value paper currencies, like the $100 bill and the €500 note.

Negative rates and the War on Cash really went into overdrive after this Davos meeting. I can't conclusively prove that a secret meeting took place, but there's a lot of circumstantial evidence that points to it.

SH: The ideas of negative interest rates and outlawing cash sound like crankery. Plus, we're talking about the most powerful people in the world, their representatives in media, and their lackeys in government proposing this. This is something to take very seriously.

My question is, if the banks are so powerful, why are they allowing the government to engage in this policy? It seems like it’s tailor-made to destroy their business.

NG: It is horrible for the banks, which earn a big part of their revenue charging interest. But they tolerate it because there’s another component of this. It’s the evil twin brother of negative interest rates... the War on Cash.

With negative interest rates, a lot of people would rather take their money out of the bank and put it under a mattress than suffer a penalty or a tax on saving money.

The economic central planners know this, and that's why the War on Cash has been really ramped up along with the spread of negative interest rates around the world.

The banking system is very fragile. There's not a lot of actual paper cash in banks. It’s mostly digital bytes on a computer. So if people start pulling paper money out of the banks en masse, it won't take much to bring the whole system down.

Their solution is to make accessing cash harder, and in some cases, illegal. Take France, for example. It’s now illegal to do cash transactions over €1,000 without documenting it properly. That keeps cash in the banking systems. That makes the banks happy because if you can’t withdraw your cash, there can’t be a bank run.

SH: You cite Ron Paul here saying, "The cashless society is the IRS's dream come true: total knowledge of, and control over, the finances of every single American."

Negative interest rates and the War on Cash sounds like a big joke. It’s a world where nobody can buy or sell anything to anyone without it going on their permanent record.

NG: Yeah, it's truly horrifying. But this is what it's coming to. It's the government's dream. They're saying, "Oh, well, terrorists use cash and drug dealers use cash, so we have to get rid of it or make it harder to use." It's completely ridiculous, and anybody who can think critically and independently can see right through this.

Privacy is a fundamental human right. It's necessary to keep human dignity in a free society, and unfortunately, a lot of people have forgotten that.

SH: Now, Nick, I'm not an international man or an investment adviser, so you’re going to have to help me understand.

These guys want to implement negative interest rates. Not only are they paying you almost nothing in interest, but they're actually going to punish you for keeping money in your account. Then they're going to blackmail you into keeping your money in your bank account by trying to outlaw cash and make it impossible for you to take out large bills.

Doesn’t that completely defeat the whole point of negative interest rates in the first place, which is this stupid policy of trying to stimulate the economy by forcing people to spend the money?

NG: Well, no, they'll just spend the money through electronic means that are tracked, controlled, and taxed to the maximum. If you lose 50 bucks a year for keeping a thousand in the bank, you're going to spend it.

SH: So the point isn't whether you're keeping your money at the bank; it’s whether you're spending your money through the bank using their card to do it?

NG: Correct. Think of the information that's available to governments if no one can buy or sell anything without going through a bank. It's big government’s dream come true.

SH: You know, it probably sounds stupid, but I used to be so paranoid about this kind of thing. The idea that every time you buy anything, it has to be on the record or else you could be in for a full-scale investigation. It reduces anybody who wants to be free to a barter economy and poverty. But here it is.

NG: Well, the good news is they haven't won yet. We've seen counter editorials in big newspapers, like The Wall Street Journal, come out and say that this is ridiculous and make the same criticisms that you and I would make.

And they haven't gone forward with some of these ideas yet. We can still use the $100 bill. We can still use paper cash. But it's clear where things are headed.

There's still time to take action to protect yourself. The simplest way is to own physical gold and silver.

Gold and silver are real money. They aren’t susceptible to the sting of negative interest rates. They’re accepted anywhere in the world. And they can’t be devalued by insane government policies.
SH: It sounds like this could cause financial bubbles, possibly even in precious metals.

NG: That’s possible, although gold and silver are a long way from being bubbles today. We'll have to see how this plays out over the next few years. For governments to consider such a radical and extreme thing as banning cash shows they're desperate. This is not a move they would consider if they were confident in the economy and their grip on it.

Another thing to watch is the psychological component to this War on Cash. A few weeks after the Davos conference, the makers of the classic board game Monopoly announced that it will no longer feature paper cash. You're going to have an electronic “bank card,” like a debit card, instead. I think they’re trying to get people used to not using paper cash anymore.

SH: You can certainly see how this would form the basis for a total police state, where all your information is readily available at the click of a button. The cops or the government can just type in your name and hit enter.

NG: True. But technology is also a very good thing for the individual. Look at things that move toward decentralization like Bitcoin, encryption, and 3D printing. It’s a tug of war. I don't think the outcome is certain nor do I think it's completely hopeless.

SH: These kinds of technologies seem like they’ll make cash and banks obsolete. Why do we need them at all when we can trade gold and silver coins with each other and instantly know what they're worth?

NG: Exactly. The solution is not to restrict options for the money people can use. Everyone should be free to use any kind of money they want. We need to get rid of these ridiculous legal tender laws that force you to use Federal Reserve Notes.

I think if we did that, we would definitely see alternative forms of money in everyday use. It could be gold, silver, or a mix between a cryptocurrency and a commodity currency.

SH: It certainly points to making big banks like Citigroup and JPMorgan Chase obsolete.

NG: Oh, absolutely. That's a wonderful thing because at this point, these big banks are just appendages of the U.S. government. They're not entities of the free market. They're entities of crony capitalism and economic fascism. So anything that does away with them, the better.

SH: Thanks very much for coming back on the show, Nick. Good to talk to you.

NG: Anytime, Scott.

Editor’s note: Casey Research founder Doug Casey is deeply troubled by the War on Cash, too.
To see why, listen to this brand-new interview. In it, Doug explains how the Federal Reserve has been quietly working on a secret currency project, one that could eventually end paper dollars.
Most Americans don’t realize this. They view the War on Cash as a foreign affair. They assume their money is safe.

But Doug, an expert on global currencies, sees things differently. He says the U.S. government is losing its grip on the global financial system. Unless this changes, the Fed could soon do something desperate, like introduce its own digital currency.

You can learn about this disturbing project by watching this interview. You’ll also learn the four steps Doug’s taken to protect himself from the War on Cash.

No comments:

Post a Comment