அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 14 January 2017

War On Cash-4 New World Order's On Cash soon to arive in US


New World Order’s War On Cash Soon To Arrive In U.S.
Posted on November 19, 2016 by Baxter Dmitry
The elimination of cash is being pushed globally, as the New World Order continues tightening its grip on humanity via the central banks. 


 The “war on cash” as it is sometimes called has been going on for some time in nearly every country with a privately-owned central bank. This “war” seeks to eliminate all cash, forcing the populace of a particular country or economic zone (in the case of the European Union) to depend on bank cards and online banking transfers for any and all purchases.

No economic expertise is necessary to see that this move would give banks even more power over the world’s populace, allowing banks to track all purchases and have complete control over a person’s access to their own money. Physical cash is much harder for banks and governments to steal via taxes, bail-outs, and negative interest rates.

True Activist reports:

The plan is a nightmare for impoverished countries or countries where wealth inequality is particularly pronounced. In these nations, many stores and vendors do not accept bank cards and many citizens do not have or use bank accounts, essentially alienating them from economic activity. However, the elimination of cash is exactly what is taking place right now in India.

India took an unprecedented step last week by eliminating 500 and 1,000 rupee bank notes from circulation. Though the bills may sound like large denominations, 500 rupees is worth less than $8, making the government’s decision akin to the elimination of $10 or $20 bills in the US. The Indian government’s decision caused the bills to lose their status as legal tender immediately, giving Indians only 50 days to exchange them for smaller denominations or to deposit the equivalent in their bank accounts.

Indian Prime Minister Narendra Modi echoed the same defense of eliminating cash used by central banks, claiming that the decision was made in order to “crack down” on corruption and black market money. However, considering that the Indian government is notoriously corrupt and involved in black market activities themselves as are the bankers who support the move. It’s obvious that there is more to this than they openly admit.

The consequences of this act have struck at the heart of India’s economy, particularly in rural areas where bank account use is minimal. One official said that there is “chaos everywhere” following the cash ban and many politicians have accused Modi of targeting the country’s poor. Nearly half of all of India’s ATMs were shut down in the first week, causing local markets to close as the ATMs ran out of money and few people had cash on hand. Another unexpected consequence affected India’s gold market as local suspicion regarding the government’s motives has led to a surge in Indian gold demand.

Though some spectators outside of India may view this push to eliminate cash as an isolated phenomenon, this banker-backed initiative has been occurring worldwide for years. The European Central Bank (ECB) voted in February to scrap the €500 note, which then accounted for 30% of the total European paper currency in circulation by value. In the US, a similar push has been led by Larry Summers, former Treasury Secretary under Bill Clinton. Summers nearly became chairman of the Federal Reserve before significant public outcry convinced Obama to give the position to current chairwoman Janet Yellen.

The outcry largely centered around Summers’ role as the architect of the repealment of the Glass-Steagall act during Clinton’s presidency, which enabled banks to gamble on assets leading to the 2008 economic crisis. Summers, who is strongly connected to elite banking interests, has called for the elimination of the $100 bill saying that “a moratorium on printing new high denomination notes would make the world a better place.”

Though Summers failed to elaborate on why the US would be a “better place” for eliminating 78.5% of all the US currency in circulation, we can assume that he meant a “better place” for the financial industry, not for average citizens. If the “cashless society” contagion continues to spread, we can expect that during the next financial crisis the banks will have a much easier time executing massive wealth transfers since all of the money will be under their control.

No comments:

Post a Comment