அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Wednesday, 18 January 2017

Full text of Theresa May's plan for Brexit negotiations.

This is the full text of Theresa May's speech setting out the plan for Brexit negotiations.

“A little over six months ago, the British people voted for change.

They voted to shape a brighter future for our country.

They voted to leave the European Union and embrace the world.

And they did so with their eyes open: accepting that the road ahead will be uncertain at times, but believing that it leads towards a brighter future for their children – and their grandchildren too.

And it is the job of this Government to deliver it. That means more than negotiating our new relationship with the EU. It means taking the opportunity of this great moment of national change to step back and ask ourselves what kind of country we want to be.

My answer is clear. I want this United Kingdom to emerge from this period of change stronger, fairer, more united and more outward-looking than ever before. I want us to be a secure, prosperous, tolerant country – a magnet for international talent and a home to the pioneers and innovators who will shape the world ahead. I want us to be a truly Global Britain – the best friend and neighbour to our European partners, but a country that reaches beyond the borders of Europe too. A country that goes out into the world to build relationships with old friends and new allies alike.

I want Britain to be what we have the potential, talent and ambition to be. A great, global trading nation that is respected around the world and strong, confident and united at home.

That is why this Government has a Plan for Britain. One that gets us the right deal abroad but also ensures we get a better deal for ordinary working people at home.

It's why that plan sets out how we will use this moment of change to build a stronger economy and a fairer society by embracing genuine economic and social reform.

Why our new Modern Industrial Strategy is being developed, to ensure every nation and area of the United Kingdom can make the most of the opportunities ahead. Why we will go further to reform our schools to ensure every child has the knowledge and the skills they need to thrive in post-Brexit Britain. Why as we continue to bring the deficit down, we will take a balanced approach by investing in our economic infrastructure - because it can transform the growth potential of our economy, and improve the quality of people's lives across the whole country.

It's why we will put the preservation of our precious Union at the heart of everything we do. Because it is only by coming together as one great union of nations and people that we can make the most of the opportunities ahead.

The result of the referendum was not a decision to turn inward and retreat from the world.
Because Britain's history and culture is profoundly internationalist.

We are a European country – and proud of our shared European heritage - but we are also a country that has always looked beyond Europe to the wider world. That is why we are one of the most racially diverse countries in Europe, one of the most multicultural members of the European Union, and why – whether we are talking about India, Pakistan, Bangladesh, America, Australia, Canada, New Zealand, countries in Africa or those that are closer to home in Europe – so many of us have close friends and relatives from across the world.

Instinctively, we want to travel to, study in, trade with countries not just in Europe but beyond the borders of our continent. Even now as we prepare to leave the EU, we are planning for the next biennial Commonwealth Heads of Government meeting in 2018 – a reminder of our unique and proud global relationships.

And it is important to recognise this fact. June the 23rd was not the moment Britain chose to step back from the world. It was the moment we chose to build a truly Global Britain.

I know that this – and the other reasons Britain took such a decision – is not always well understood among our friends and allies in Europe. And I know many fear that this might herald the beginning of a greater unravelling of the EU.

But let me be clear: I do not want that to happen. It would not be in the best interests of Britain. It remains overwhelmingly and compellingly in Britain's national interest that the EU should succeed. And that is why I hope in the months and years ahead we will all reflect on the lessons of Britain's decision to leave.

So let me take this opportunity to set out the reasons for our decision and to address the people of Europe directly.

It's not simply because our history and culture is profoundly internationalist, important though that is. Many in Britain have always felt that the United Kingdom's place in the European Union came at the expense of our global ties, and of a bolder embrace of free trade with the wider world.

There are other important reasons too.

Our political traditions are different. Unlike other European countries, we have no written constitution, but the principle of Parliamentary Sovereignty is the basis of our unwritten constitutional settlement. We have only a recent history of devolved governance – though it has rapidly embedded itself – and we have little history of coalition government. The public expect to be able to hold their governments to account very directly, and as a result supranational institutions as strong as those created by the European Union sit very uneasily in relation to our political history and way of life.

And, while I know Britain might at times have been seen as an awkward member state, the European Union has struggled to deal with the diversity of its member countries and their interests. It bends towards uniformity, not flexibility. David Cameron's negotiation was a valiant final attempt to make it work for Britain - and I want to thank all those elsewhere in Europe who helped him reach an agreement - but the blunt truth, as we know, is that there was not enough flexibility on many important matters for a majority of British voters.

Now I do not believe that these things apply uniquely to Britain. Britain is not the only member state where there is a strong attachment to accountable and democratic government, such a strong internationalist mindset, or a belief that diversity within Europe should be celebrated. And so I believe there is a lesson in Brexit not just for Britain but, if it wants to succeed, for the EU itself.
Because our continent's great strength has always been its diversity. And there are two ways of dealing with different interests. You can respond by trying to hold things together by force, tightening a vice-like grip that ends up crushing into tiny pieces the very things you want to protect. Or you can respect difference, cherish it even, and reform the EU so that it deals better with the wonderful diversity of its member states.

So to our friends across Europe, let me say this.

Our vote to leave the European Union was no rejection of the values we share. The decision to leave the EU represents no desire to become more distant to you, our friends and neighbours. It was no attempt to do harm to the EU itself or to any of its remaining member states. We do not want to turn the clock back to the days when Europe was less peaceful, less secure and less able to trade freely. It was a vote to restore, as we see it, our parliamentary democracy, national self-determination, and to become even more global and internationalist in action and in spirit.

We will continue to be reliable partners, willing allies and close friends. We want to buy your goods and services, sell you ours, trade with you as freely as possible, and work with one another to make sure we are all safer, more secure and more prosperous through continued friendship.

You will still be welcome in this country as we hope our citizens will be welcome in yours. At a time when together we face a serious threat from our enemies, Britain's unique intelligence capabilities will continue to help to keep people in Europe safe from terrorism. And at a time when there is growing concern about European security, Britain's servicemen and women, based in European countries including Estonia, Poland and Romania, will continue to do their duty.

We are leaving the European Union, but we are not leaving Europe.

And that is why we seek a new and equal partnership – between an independent, self-governing, Global Britain and our friends and allies in the EU.

Not partial membership of the European Union, associate membership of the European Union, or anything that leaves us half-in, half-out. We do not seek to adopt a model already enjoyed by other countries. We do not seek to hold on to bits of membership as we leave.

No, the United Kingdom is leaving the European Union. And my job is to get the right deal for Britain as we do.

So today I want to outline our objectives for the negotiation ahead. 12 objectives that amount to one big goal: a new, positive and constructive partnership between Britain and the European Union.
And as we negotiate that partnership, we will be driven by some simple principles: we will provide as much certainty and clarity as we can at every stage. And we will take this opportunity to make Britain stronger, to make Britain fairer, and to build a more Global Britain too.

1. Certainty

The first objective is crucial. We will provide certainty wherever we can.

We are about to enter a negotiation. That means there will be give and take. There will have to be compromises. It will require imagination on both sides. And not everybody will be able to know everything at every stage.

But I recognise how important it is to provide business, the public sector, and everybody with as much certainty as possible as we move through the process.

So where we can offer that certainty, we will do so.

That is why last year we acted quickly to give clarity about farm payments and university funding.
And it is why, as we repeal the European Communities Act, we will convert the “acquis” – the body of existing EU law – into British law.

Source: The Independent

No comments:

Post a Comment