அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Friday, 6 January 2017

Barclays Personalise your debit card with your favourite photo


Make your debit card a little more you
 
 
Personalise your debit card with your favourite photo 
 
or choose one from our gallery.

Always remember the good times
We’ve all got a photo that brings back great memories – be reminded of the moment every day and put it on your debit card in 4 simple steps 1 – free of charge.

• You’ll need to have a Barclays debit card
• Use your computer, mobile phone or tablet to upload your favourite photo 2. Create your own design or choose an image from our gallery 3
• We’ll check it against our image guidelines and send you your new card
• Remember, you might need to change any regular payments you have set up with your old debit card – including online shopping or subscriptions
 
Making sure you can use your photo
 
It’s your personalised debit card. Mostly, it’ll live in your pocket or bag – but your friends and other people may see it when you hand it over in a shop or get cash out with it. So we have to be sure that the photo is suitable and won’t hurt or offend anyone, and you have to be sure that it won’t embarrass you if someone else sees it.
 
Here’s a guide to what can and can’t be in your photo
 
Do you have permission to use it (if it’s not your photo)?
 
I’ve checked and the person who owns the photo says I can use it
 
Is someone else (apart from you) in the photo? Especially someone under 16?
 
I’ve checked and they’ve said I can use the photo with them in it. If there’s someone under 16 in the photo, I have permission from their parent or guardian
 
Does it show any private information?
I don’t see any phone numbers, addresses, emails, URLs, Facebook or Twitter usernames
 
Is anything in it copyright?
I don’t see any © or watermarks on it
 
Does it identify a company or a sponsor, or show any advertising?
I don’t see any ® or ™ signs, logos, slogans, tag lines, sponsor names, or advertising. Or anything that shows the Olympics, the World Cup, the name of a festival or big event
 
Could it hurt a company’s image?
I don’t see anything that could hurt Barclays, Visa®, MasterCard® or any other company
Does it show anything to do with banks or money?
 
I don’t see anything to do with banks (or building societies and the like) or money or currency or financial things like that
 
Does it show anyone famous?
I don’t see any celebrities, royals, footballers, sports stars, actors, musicians, cartoon characters, superheroes, politicians or TV personalities – or anything that shows their name or nickname
 
Does it show any national flags?
I’m not using a flag from any country outside the UK. If I’m using a UK flag (English, Scottish, Welsh, or Northern Irish official flag), or Manx, Cornish, or other regional flag, it’s the original flag and I haven’t edited or cropped it, or put any artwork or writing onto it
 
Have one more look just to be sure you think it’s suitable
Could it upset someone?
 
I don’t see any slogans or words to do with politics, race or religion
Is it mostly words?
All the words are in English
 
Could the words offend someone?
I don’t see any swear words or offensive words
 
Does it show anything antisocial or illegal?
I don’t see anything that shows drugs, drinking, being drunk, smoking, vaping (e-cigarettes), gambling, or people behaving badly
 
Is there anything else in the photo that could hurt or offend people?
I don’t see any guns, knives, bullets or weapons
 I don’t see anything that shows gangs, hatred or graffiti
 I don’t see anything that someone might think is sexual, rude, provocative or obscene
 I don’t see anything that shows violence, cruelty, death, injury, racism, homophobia or terrorism

No comments:

Post a Comment