அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 18 December 2016

நல்லாட்சியில் சாமான்ய மக்களுக்கு கண்ணி வெடி அகற்றும் `தொழில் வாய்ப்பு`.

 
கண்ணிவெடி
 
For the countless jobless, deadly mines are a lifeline
By Ravi Shankar in Jaffna

They earn about 25,000 rupees a month, but the women of Muhamalai, who are digging up many types of explosives including anti-personnel mines, anti-tank mines and unexploded ordnance, are doing priceless work in the largest minefield in Sri Lanka. Tamil terrorist fighters and Sri Lanka’s military laid thousands of mines in the area during the war years. After combat ended, Devlon Assistance for Social Harmony (DASH), a local NGO began employing many jobless women from the area to neutralise deadly weapons buried by combatants. The hidden killer continues to cause injuries including in children.

 Women field staffers involved in the demining process at Muhamalai

DASH, co-founded by Brigadier Ananda Chandrasiri, began operations in 2012 and now employs many women who go about their business of clearing the deadly arsenal scanning every inch of land beneath their feet – one mine at a time in the baking heat. From appearances alone, it is hard to figure out if they are fearful, although they wear protective gear such as vests, visors and boots.

But the reality is that for many, demining is the only job available in a country where millions, especially women, remain jobless. Many who are staring down on death every day in Muhamalai are single mothers from former conflict areas.For Kosala Devi, a mother of three, there is no choice: “Not that I am unaware of the perils of this job. Even my children do not want me to work in a demining site. But the truth is, there is no other job to do in this area.”

Among the NGO’s field staff, 22 percent are females. Demining gives them an opportunity to the earn between Rs 22,000 and Rs 25,000. Most agree that it is a big payday for them.Among the workers are a few former LTTE combatants who have completed the Government’s rehabilitation programme. Some had been conscripted as child soldiers by the LTTE but are now more than 18 years old.

Though in most of the demining sites machinery is used to identify mines, manual work is still needed regardless of the dangers. But Brig Chandrasiri, says workers are trained for a month before they go digging for mines. And yet accidents do happen. A woman field worker says she did suffer from an accident when she pulled the detonator of a mine.

Wearing body armour and a visor, she still crawls into minefields in the shrubs and muddy trenches. “I was lucky that I had only minor injuries and was taken to the hospital immediately. But after that incident I am more vigilant and also I am less afraid of the risk factor in demining,’’ Kosala said.

Land mines and other unexploded devices collected by the DASH at the Muhamalai demining site
Demining is a tedious, laborious undertaking and it takes years. “The mine clearance is slow. A hundred as mines can be laid in a day, but it takes a year to clear,’’ said Brig Chandrasiri. Much has been achieved over the years by many NGOs and the Government.

Military spokesperson, Brigadier Roshan Seneviratna, said: “We expect to make Sri Lanka free from the threat of mines by 2020, if the funding comes in properly.’’ That appears ambitious. Sri Lankan Mine Action Strategy reveals that 6.5 sq km are expected to be cleared every year. In Muhamalai, DASH has cleared only 30 percent of the total confirmed mined area, after six years of work.

According to DASH, more than 700 mines have been extracted from Muhamalai.  “Both parties involved in the war never followed any patterns or kept any maps to identify locations of mines,’’ Brig Chandrasiri said. The terrorist group and the army used Pakistan made P4 mines extensively. In addition to DASH, two other NGOs the HALO trust and SHARP are carrying out the mine clearance in northern Sri Lanka, along with the army’s mine clearance team. Presently, Japan is the main source of funding for these NGOs along with UN and other countries.

Foreign funding is essential. According to United Nations estimates, it takes only US$3 (Rs 445.50) to lay a mine and US$1,000 (Rs 148,500) to remove one.

 Another challenge faced is the lack of awareness about mined areas among the civilians. This year three civilians were killed in Muhamalai, when they had encroached onto the protected area unknowingly.
 

No comments:

Post a Comment