அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 1 October 2016

Qana massacre Shimon Peres சமாதானப் புறாவா? பிணந்தின்னிக் கழுகா?

Qana massacre
Operation Grapes of Wrath 
The Qana massacre took place on April 18, 1996 near Qana, a village in Southern Lebanon, when the Israel Defense Forces fired artillery shells at a United Nations compound. Of 800 Lebanese civilians who had taken refuge in the compound, 106 were killed and around 116 injured. Four Fijian United Nations Interim Force in Lebanon soldiers were also seriously injured.
Massacre in Sanctuary; Eyewitness
The Independent- UK, 19 April 1996 Robert Fisk
     
It was a massacre. Not since Sabra and Chatila had I seen the innocent slaughtered like this. The Lebanese refugee women and children and men lay in heaps, their hands or arms or legs missing, beheaded or disembowelled. There were well over a hundred of them. A baby lay without a head. The Israeli shells had scythed through them as they lay in the United Nations shelter, believing that they were safe under the world's protection. Like the Muslims of Srebrenica, the Muslims of Qana were wrong.In front of a burning building of the UN's Fijian battalion headquarters, a girl held a corpse in her arms, the body of a grey- haired man whose eyes were staring at her, and she rocked the corpse back and forth in her arms, keening and weeping and crying the same words over and over: "My father, my father." A Fijian UN soldier stood amid a sea of bodies and, without saying a word, held aloft the body of a headless child.


"The Israelis have just told us they'll stop shelling the area", a UN soldier said, shaking with anger. "Are we supposed to thank them?" In the remains of a burning building - the conference room of the Fijian UN headquarters - a pile of corpses was burning. The roof had crashed in flames onto their bodies, cremating them in front of my eyes. When I walked towards them, I slipped on a human hand...

Israel's slaughter of civilians in this terrible 10-day offensive - 206 by last night - has been so cavalier, so ferocious, that not a Lebanese will forgive this massacre. There had been the ambulance attacked on Saturday, the sisters killed in Yohmor the day before, the 2-year-old girl decapitated by an Israeli missile four days ago. And earlier yesterday, the Israelis had slaughtered a family of 12 - the youngest was a four- day-old baby - when Israeli helicopter pilots fired missiles into their home.Shortly afterwards, three Israeli jets dropped bombs only 250 metres from a UN convoy on which I was travelling, blasting a house 30 feet into the air in front of my eyes. Travelling back to Beirut to file my report on the Qana massacre to the Independent last night, I found two Israeli gunboats firing at the civilian cars on the river bridge north of Sidon.

Every foreign army comes to grief in Lebanon. The Sabra and Chatila massacre of Palestinians by Israel's militia allies in 1982 doomed Israel's 1982 invasion. Now the Israelis are stained again by the bloodbath at Qana, the scruffy little Lebanese hill town where the Lebanese believe Jesus turned water into wine.The Israeli Prime Minister Shimon Peres may now wish to end this war. But the Hizbollah are not likely to let him. Israel is back in the Lebanese quagmire. Nor will the Arab world forget yesterday'a terrible scenes.


The blood of all the refugees ran quite literally in streams from the shell-smashed UN compound restaurant in which the Shiite Muslims from the hill villages of southern Lebanon - who had heeded Israel's order to leave their homes - had pathetically sought shelter. Fijian and French soldiers heaved another group of dead - they lay with their arms tightly wrapped around each other - into blankets.


A French UN trooper muttered oaths to himself as he opened a bag in which he was dropping feet, fingers, pieces of people's arms. And as we walked through this obscenity, a swarm of people burst into the compound. They had driven in wild convoys down from Tyre and began to pull the blankets off the mutilated corpses of their mothers and sons and daughters and to shriek "Allahu Akbar" (God is Great") and to threaten the UN troops.We had suddenly become not UN troops and journalists but Westerners, Israel's allies, an object of hatred and venom. 

One bearded man with fierce eyes stared at us, his face dark with fury. "You are Americans", he screamed at us. "Americans are dogs. You did this. Americans are dogs."President Bill Clinton has allied himself with Israel in its war against "terrorism" and the Lebanese, in their grief, had not forgotten this. Israel's official expression of sorrow was rubbing salt in their wounds. "I would like to be made into a bomb and blow myself up amid the Israelis", one old man said.


As for the Hizbollah, which has repeatedly promised that Israelis will pay for their killing of Lebanese civilians, its revenge cannot be long in coming. Operation Grapes of Wrath may then turn out then to be all too aptly named.

No comments:

Post a Comment