அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 2 October 2016

Leaked Kerry Comments on Syria


‘Leaked Kerry Comments Prove US Involvement in Syrian Crisis from Onset’

By Dr. Jamal Wakeem and RT
Global Research, October 02, 2016
Assad carte


Closed-door comments by US Secretary of State John Kerry reveal much about US involvement in Syrian crisis, Dr. Jamal Wakeem, professor of history and international relations at Lebanese University in Beirut, told RT.

The New York Times acquired the taped conversation between the US Secretary of State and two dozen Syrian civilians from education, rescue, and medical groups working in rebel-held areas, during a meeting on the sidelines of the United Nations General Assembly.

The leaked recording reveals how angry John Kerry really is about being unable to topple President Bashar Assad by military means.

“I’ve argued for use of force. I stood up. I’m the guy who stood up and announced we’re going to attack Assad because of the weapons, and then you know things evolved into a different process,” the Secretary of State said in the tape.

He told the civilians that “you have nobody more frustrated than we are (the US)” that the Syrian issue is now being solved diplomatically.

Kerry also warned the Syrians, who sounded clearly unhappy with Washington’s contribution, that attempts to intervene militarily or provide more support to the rebels by the US may have a reverse effect.

“The problem is that, you know, you get, quote, ‘enforcers’ in there and then everybody ups the ante, right? Russia puts in more, Iran puts in more; Hezbollah is there more and Nusra is more; and Saudi Arabia and Turkey put all their surrogate money in, and you all are destroyed,” the diplomat explained.


U.S. Secretary of State John Kerry reacts in the United Nations Security Counci © Lucas Jackson / Reuters

RT: What do you think this conversation shows?

Jamal Wakeem: I believe that this proves that the US was involved in the Syrian crisis since its onset and that it was collaborating with the so-called insurgents in order to topple the Syrian regime. In addition, it proves also that the Syrian crisis had its regional and international dimension since the beginning and it wasn’t a revolution against an illegitimate regime, as the West claimed at one point.

In addition, I believe that it also proves that the Obama administration didn’t give priority to peaceful and political solution for the Syrian crisis. But it used this as an alternative to its inability to use force when it was confronted by a steadfast position by Russia who refused to be dragged into another trick by the US similar to what happened in Libya and topple the Syrian regime. I believe that the Russians are aware of the fact that the war in Syria is a war by proxy directed against them and against their ally China. It is part of a bigger plan by the US to block Eurasia from having access to the maritime trade roots. In addition, I believe there was a mentioning of the presence of the representatives of the NGOs operating in insurgent territories. And this proves also that the US was using these NGOs as a tool of soft power in order to topple the Syrian regime.

RT: The conversation happened a few days after the US-Russia-brokered ceasefire in Syria ended. How possible is it to pursue diplomacy when one side doesn’t seem to believe in it?

JW: I believe that the faction that was trying to strike a political deal with Russians over Syria was a minority in the Obama administration. It was hindered by the hawks in the US, mainly the Pentagon and the military. I didn’t believe that there would be a political breakthrough during the Obama administration, because this administration is already expired. We need to wait for the next president of the US to take over power. And the hawks in the US and also in Saudi Arabia and Turkey believe that the next president will be more hawkish than Obama and will take more confrontational steps with Russians and that is why they hindered any attempt by John Kerry to strike a deal or impose a truce in Aleppo. Maybe they wanted for the truce to be like a breathing space for the opposition or for the insurgents, but they didn’t want it to be a first step towards a political solution. And I believe that in order to talk about the political solution we need to wait for at least another year.

RT: Separately, British Foreign Secretary Boris Johnson told The Sun newspaper that, following Moscow’s policy in Syria “people now believe that Russia is in danger of becoming a pariah nation”. Who are those people he’s referring to, do you think?

JW: He is talking about himself, about the American administration, about the military industrial complex in the US. And about the oligarchy that is trying to impose a world order that would work for its own benefits. We need to admit that the essence of the war in Syria, in Ukraine, in Yemen, in the South China Sea is a part of a global American strategy to block Eurasia from having access to the maritime trade roots. And this was mentioned not only during the Obama administration but also it was mentioned by former scholars. It is part of the consistent strategy since the late 19th century to block any land power from having access to maritime trade roots, and this explains the policy of containment during the Cold War and later on the strategy of Zbigniew Brzezinski, the former national security advisor for Jimmy Carter, and other geopolitical thinkers of the US. So, when Boris Johnson says this he is admitting that the essence of confrontation is not between the West and Syria, or between insurgents or Assad regime, but it is between the West and Eurasia.

The original source of this article is RT Op Edge
Copyright © Dr. Jamal Wakeem and RT, RT Op Edge, 2016

No comments:

Post a Comment