அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 8 October 2016

“Leadership” that participates in the funeral of war criminal Peres does not represent the Palestinian people -PFLP


PFLP: “Leadership” that participates in the funeral of war criminal Peres does not represent the Palestinian people
Oct 02 2016


Comrade Khalida Jarrar, leader of the Popular Front for the Liberation of Palestine, said that the attendance of a Palestinian leadership delegation, headed by PA president Mahmoud Abbas, at the funeral of war criminal Shimon Peres embodies the humiliating relationship of this defeated “leadership” with the occupation, saying that such a leadership cannot represent the aspirations and hopes of our people.

In an interview with Sawt al-Shaab radio, Jarrar said “How can the leadership of an occupied people participate in the funeral of the perpetrator of massacres against its people, including the attack on Qana in 1996, knowing that this war criminal is also a founder of the settlements, developer of nuclear weapons, and responsible for the killing of our people in occupied Palestine ’48 on Land Day 1976?”

Jarrar said that this action by the PA leadership was a direct insult to the mothers of the martyrs, the prisoners, the wounded and all of those with demolished homes, and all of the Palestinian people who are still suffering daily from the occupation and its crimes. She also noted that the humiliating justifications made for this participation by the PA leadership do not reflect the positions of the Palestinian people in any way who have a consensus to reject this participation in Peres’ funeral. The Palestinian people are proud with a strong will, despite their difficult circumstances, said Jarrar.

Further, she noted that it is clear that the PA leadership is committed to the approach of bilateral negotiations and seeking to beg the occupation that they are willing to return to occupation. She also noted that the PA participation in Peres’ funeral also gives cover to Arab normalization with the occupation.

Jarrar noted further that it is clear that there is no interest on the part of the PA leadership in an alternative political approach, emphasizing that it is necessary to express the overwhelming popular rejection of the PA participation in Peres’ funeral and the entire dangerous approach it represent. She noted that in over 70 years, the Palestinian people have never raised the white flag of surrender and have continued intifada and resistance to the occupation: that while the people never give up, there are “leaders” who give up. Jarrar reiterated that a leadership that participates in the funeral of the war criminal Peres is not suitable for a people who have offered so many sacrifices for their freedom.

No comments:

Post a Comment