அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Saturday, 22 October 2016

Belgium's Vote Is Proof Small Acts Of Bravery Can Halt CETA

Belgium's Vote Is Proof Small Acts Of Bravery Can Halt CETABelgium's Prime Minister Charles Michel speaks during his state-of-the-union address at the Belgian Parliament. (Photo: REUTERS/Francois Lenoir)

A small part of Belgium -- itself a small country -- voted late last week to say that it cannot support the Comprehensive Economic Trade Agreement (CETA) between Canada and the
European Union.

 I couldn't be happier, or more impressed by this beleaguered region standing up to the economic and political forces behind CETA.

Last Friday, the Parliament of Wallonia, a French-speaking area in the bilingual country, voted to prevent Belgium from signing onto the deal. This is significant, because under the
Belgian constitution, every regional parliament in the country must agree to any such deal.

Some have described this particular feature of Belgium's constitution as "byzantine" for its ability to block such national or international deals. Keep in mind that Wallonia is one of those regions of Europe that has been regularly overrun by foreign powers over the centuries. The constitutional veto is no doubt a reflection of outside threats, whether military or economic.

Here's why it matters: without Wallonia's support, Belgium cannot ratify the deal. Without Belgium's support, CETA cannot go ahead.


In an attempt to counteract the feat of a tiny but mighty region, other CETA countries are sending trade envoys to Wallonia to boost support the deal. Canada is sending Pierre Pettigrew, our trade minister back when the World Trade Organization talks collapsed in Seattle.

On the face of it, Canada couldn't be more different from Belgium -- or Wallonia, for that matter. We are very big geographically, they are small. We are a relatively young country, the Belgian nation dates back centuries.

But we also have much in common -- and not just because so many Canadians fought and died in Walloon fields and towns during two world wars. Both Canada and Wallonia are home to industrial towns that have seen factories go silent, devastating their communities.

On CETA in particular, the concerns in Wallonia would be familiar to anyone in Canada who is also worried about the deal. As Socialist MP Olgo Zrihen said, "We say yes to trade with Canada. No to the text as it is currently written."

Here in Canada, Unifor has been saying much the same thing about both CETA and the Trans-Pacific Partnership. Like other progressive groups in this country, we recognize that Canada is a trading nation, and we support international trade, but only when trade is fair.

What we cannot support is any trade deal that does not serve the needs of working people or one that restricts our right to pass laws in the interest of the people.

Like the people of Wallonia, Canadians are increasingly concerned about the powers given to corporations under Investor State Disputes Settlement (ISDS) systems. Hélène Ryckmans,
an MP for Wallonia's environmental Ecolo Party, said the ISDS system could force the region to pay compensation to corporations if local regulations hurt their profits - even if those regulations are in the public interest.

 Here in Canada, we have similar concerns. Canada is already the most sued nation in the world under ISDS systems, thanks to similar provisions in NAFTA. It makes no sense for Canada to sign any deal, such as CETA or the TPP, that would see us sued even more.

The vote in Wallonia isn't about people or local politicians not understanding the deal. It's about out-of-touch politicians bending to a corporate agenda and the drive of capitalism rather than putting the needs of people first. This is the time for governments to stand boldly and with courage and conviction to push a new model of fair trade - one in which the needs and the future of communities are put first.

“We should take inspiration from them, and redouble our efforts to push back against CETA.

There is an opportunity here to do the right thing. The question is whether politicians have the will to stand up to restore and define the kind of communities that we want, ones where we are not made subservient to the profit needs of corporations.

Asked by reporters if such a small region should really have final say over such a big deal, the people of Wallonia just shrugged. What we are seeing in Wallonia are ordinary people from a forgotten industrial and farming region saying enough is enough.

This isn't the ugly face of Brexit. This is the people saying they know a better life is possible, and I applaud their efforts for taking action to stand up for the principle of fairness. They saw a better world when factories in their communities hummed with activity and provided good jobs. They believe in trade, knowing that the factories in Wallonia once sent products across Europe and around the world, but they don't believe in handing over all their rights to corporations just to get it.

It takes great bravery, in the face of stark economic troubles, to stand up to whatever faint hope a trade deal might offer, but that's what the people of Wallonia are doing. We should
take inspiration from them, and redouble our efforts to push back against CETA.

To the people of Wallonia, Unifor stands with you.

No comments:

Post a Comment