அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Wednesday, 5 October 2016

2016 Ten Years of Israeli Illegal Blockade of Gaza

காசாவில் வாழ்வு
2016 Marks Ten Years of Israeli Siege, Illegal Blockade of Gaza
By Days of Palestine
Global Research, January 04, 2016

International organisations have issued warned that life in Gaza on brink of collapse due to effects of the oppressive Israeli siege, which is regarded a collective punishment and illegal in international law.
Experts warn if the siege of Gaza continues, normal life would not be viable in the territory in 2016

Days of Palestine, Gaza Strip –It has been ten years for the strict, harsh and inhumane Israeli, Egyptian and internationally backed blockade on the Gaza Strip.

The blockade started in the wake of the 2006 Palestinian elections, which the Palestinian Islamic Resistance Movement, Hamas, won with an overwhelming majority.

Local and international monitoring organisations described the Palestinian poll as one of the most transparent ever recorded. However, Palestinians remember it with sadness as the elections marked the internal political split and the start of the siege of Gaza.

The Israeli occupation closed all crossings into the territory, keeping only the Erez Crossing open for occasional pedestrian traffic and Kerem Shalom for a few classified and highly-regulated goods. Erez has been used a trap for people trying to cross.

Egypt has been keeping the Rafah Crossing closed for most of the time. In 2015, the crossing was only open for 21 days; just 10,000 Palestinians were allowed through, among them pilgrims, patients and students.

The Israeli authorities imposed severe restrictions on patients and their companions travelling through Erez. Human rights groups have recorded the arrest of several patients or their companions while using the crossing into the occupied Palestine.

Attempts are made by the Israeli occupation intelligence agents to blackmail people into becoming informers in exchange for being allowed to cross.

Palestinian ministry of health in Gaza has since been reporting chronic shortages of medicines and hospital disposables. “Shelves are empty due to the restrictions imposed by the Israelis on people and goods going in and out of the coastal enclave,” MOH spokesman says.

Attempt to break the siege

The plight of the Palestinians in Gaza has aroused widespread popular support across the world and many attempts have been made to break the siege by sea.

Although a few small boats made the trip in the first few years, later and more ambitious attempts were stopped in international waters by the Israeli navy, often violently.

In May, 2010, for example, the Israeli commandos intercepted the Freedom Flotilla. Nine Turkish citizens were killed in the assault and a number of others were wounded; one died in 2014 as a direct result of his wounds. The ships were towed into and Israeli port and everyone on board was arrested.

During the siege, the Israeli occupation has launched four major military offensives against the people of Gaza, in 2006, 2008/9, 2012 and 2014; the latter was the most destructive. It lasted for 51 days and whole areas of Gaza were flattened by Israeli bombs; tens of thousands of people were displaced.

The strict siege and wars have shattered the Palestinian economy in Gaza, economic commentator Maher al-Tabaa told Quds Press. “The unemployment rate in Gaza stands at 42 per cent, with the blockade deepening the economic crisis,” he explained.

According to the International Monetary Fund, the unemployment rate in Gaza is the highest in the world and there are more than 200,000 unemployed people in Gaza.

Al-Tabaa warned that if the siege of Gaza continues, normal life would not be viable in the territory in 2016.

Many international organisations have issued similar warnings due to the effects of the oppressive Israeli measures, which are regarded as collective punishment and are illegal in international law.No comments:

Post a Comment