அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Friday, 23 September 2016

SL Muslim women demand repeal of the Article 16 (1)

Sri Lankan Muslim women demand repeal of the highly discriminatory Article 16 (1) of the constitution

By P.K.Balachandran Published: 22nd September 2016 03:19 PM Last Updated: 22nd September 2016 05:27 PM


COLOMBO: Sri Lankan Muslim women are demanding the repeal of Article 16 (1) of the constitution because it allows discrimination against them negating recent advances in the
concept of women’s rights.

Art 16 allows about 600 existing laws to continue irrespective of changes in the constitutional structure of the country. This may be necessary to ensure stability and continuity in the social order.But giving a further lease of life to Article 16(1) in this process will be greatly injurious to the interest of Muslim women in a rapidly changing social order, progressive Muslim women feel.

Sri Lanka is currently in the process of re-writing its constitution to suit the emerging social and political trends and widespread consultations are on. And Muslim women’s organizations have made their representations in regard to various issues including Article 16(1).

According to the Muslim Personal Law Reforms Action Group (MPLRAG), keeping Article 16(1) in its current state means keeping the Muslim Marriage and Divorce Act (MMDA) in toto.

And if the MMDA is kept intact, it will mean:

* Legally allowing child marriage by not stipulating the minimum age of marriage for Muslims as 18 years (A Quazi can permit even the marriage of a child under the age of 12).

* No requirement of mandatory (and written) consent from the bride.

* Different conditions of divorce for men and women

* Only husbands are granted the right to unilateral divorce without reason

* Process of divorce for wives lengthy, requiring reasons and evidence, witnesses and case hearings.

* Arbitrary provision for wife and child maintenance depending on the Quazi.

* Practice of polygamy without requirement of consent from the wife/s or wife to be (and without their knowledge).

* Qualified women not allowed to be marriage registrars, Quazis, Jurors or Quazi Board members.

* The position of Quazi is a state-salaried and tax-funded position that is allowed to discriminate against women simply on the basis of sex, but yet again due to Article 16(1), this State discrimination is ‘legalized’.

* No mandatory requirement of qualifications or mandatory training for Quazis Flawed Quazi Courts

* Muslim women’s access to justice is severely restricted in Quazi courts. Affected women have articulate in many forum that they are discriminated against by the below par Quazi court system, which is significantly different from the civil court system and doesn’t allow clients to have legal representation.

* Women are often mistreated by incompetent Quazis and the jurors of the courts; not given equal treatment as their husbands; are unable to express their side without fear of being verbally abused, threatened and humiliated in courts throughout their case processes. More often than not the all-male jurors (with no qualifications) are selected by Quazis arbitrarily.

For over 25 years, Muslim women’s groups in Sri Lanka have been trying to get the government’s to take responsibility in addressing  issues facing women with regard to the MMDA and the Quazi court system that is set up under this Act, to no avail, the MPLRG said.

No comments:

Post a Comment