அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Thursday, 9 June 2016

LORD BAMFORD'S LETTER TO JCB STAFF TEXT
WE'RE A GLOBAL COMPANY AND I'LL BE VOTING TO LEAVE: LORD BAMFORD'S LETTER TO JCB STAFF 

The EU referendum takes place on June 23 and no one can be certain of the outcome. One thing I'm certain of is this: JCB will continue to trade with Europe, irrespective of whether we remain in or leave the EU. JCB was selling into Europe long before the UK joined the Common Market in 1973 and it will remain an important market for JCB.

JCB is a global company selling to over 150 countries. Today, EU countries account for 22 per cent of our turnover; the other 78 per cent comes from the UK, India, the Americas, Russia, the Middle East, Africa, Asia Pacific and the Far East.


In fact, as a nation, over 53 per cent of all UK exports go to non-EU countries.


This referendum is very important. The outcome will determine the future of our country. It will have a lasting impact on the lives of our children and grandchildren.


It is a big decision, much more important than a vote in a general election, so please allow me to share some personal views.


The UK is a trading nation and the fifth largest economy in the world. I am very confident that we can stand on our own two feet.


I believe that JCB and the UK can prosper just as much outside the EU, so there is very little to fear if we do choose to leave. I voted to stay in the Common Market in 1975. I did not vote for a political union.


I did not expect us to hand over sovereignty to the EU. I certainly did not expect unaccountable leaders in Brussels to govern over us.


In 1973, when we joined as its eighth member, the EU accounted for 31 per cent of world economic output. Today with 28 member countries the figure is just 17 per cent, which underlines the shrinking role of the EU in the world economy.

So do I wish to remain in an EU of diminishing economic importance as it moves towards ever closer union? Or do I want us to pull out of the EU, reclaim our sovereignty and regain control of how we trade with Europe and the world? After more than 40 years in the EU, I will be voting to leave. How you vote is entirely a decision for you. I respectfully urge you to consider all of the arguments ahead of this important referendum. Above all, do please cast a vote, one way or the other your opinion counts and your vote counts.

Finally, if the democratic decision after June 23 is to remain, it will be interesting to see how the UK fits into the EU of the future, given that political and fiscal union remains its ultimate goal.


Yours faithfully, The Lord Bamford, Chairman

No comments:

Post a Comment