அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு

========================================================================================================

அரசியல் பிரச்சாரத்தின் ஆதாரக் கோட்பாடு.

'' நீதி, மதம், அரசியல், சமுதாயம் சம்பந்தமான எல்லாவித சொல்லடுக்குகளுக்கும் பிரகடனங்களுக்கும் வாக்குறுதிகளுக்கும் பின்னே ஏதாவதொரு வர்க்கத்தின் நலன்கள் ஒழிந்து நிற்பதைக் கண்டுகொள்ள மக்கள் தெரிந்துகொள்ளாத வரையில் அரசியலில் அவர்கள் முட்டாள்தனமான ஏமாளிகளாகவும் தம்மைத் தாமே ஏமாற்றிக்கொள்வோராகவும் இருந்தனர், எப்போதும் இருப்பார்கள். பழைய ஏற்பாடு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளவுதான் காட்டு மிராண்டித் தனமாகவும் அழுகிப் போனதாகவும் தோன்றிய போதிலும் ஏதாவது ஒரு ஆளும்வர்க்கத்தின் சக்தியைக் கொண்டு அது நிலைநிறுத்தப்பட்டு வருகிறது. சீர்திருத்தங்கள், அபிவிருத்திகள் ஆகியவற்றின் ஆதரவாளர்கள் இதை உணராத வரையில் பழைய அமைப்பு முறையின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களை என்றென்றும் முட்டாளாக்கிக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த வர்க்கங்களின் எதிர்ப்பைத் தகர்த்து ஒழிப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் உண்டு. அது என்ன?

பழைமையைத் துடைத்தெறியவும் புதுமையைச் சிருக்ஷ்டிக்கவும் திறன் பெற்றவையும், சமுதாயத்தில் தாங்கள் வகிக்கும் ஸ்தானத்தின் காரணமாக அப்படிச் சிருக்ஷ்டித்துக் தீரவேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திலிருக்கிறவையுமான சக்திகளை, நம்மைச் சூழ்ந்துள்ள இதே சமுதாயத்துக்குள்ளேயே நாம் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சக்திகளுக்கு ஞானமூட்டிப் போராட்டத்துக்கு ஸ்தாபன ரீதியாகத் திரட்ட வேண்டும். இது ஒன்றேதான் வழி. ''

மாமேதை தோழர் லெனின்
===========================================================================================================================

Sunday, 22 May 2016

What are El Niño and La Niña?


What are El Niño and La Niña?

El Niño and La Niña are complex weather patterns resulting from variations in ocean temperatures in the Equatorial Pacific.

Warmer or colder than average ocean temperatures in one part of the world can influence weather around the globe. Watch this Ocean Today video to see how this works.

El Niño and La Niña are opposite phases of what is known as the El Niño-Southern Oscillation (ENSO) cycle. The ENSO cycle is a scientific term that describes the fluctuations in temperature between the ocean and atmosphere in the east-central Equatorial Pacific (approximately between the International Date Line and 120 degrees West).

La Niña is sometimes referred to as the cold phase of ENSO and El Niño as the warm phase of ENSO. These deviations from normal surface temperatures can have large-scale impacts not only on ocean processes, but also on global weather and climate.

El Niño and La Niña episodes typically last nine to 12 months, but some prolonged events may last for years. While their frequency can be quite irregular, El Niño and La Niña events occur on average every two to seven years. Typically, El Niño occurs more frequently than La Niña.

El Niño

El Niño means The Little Boy, or Christ Child in Spanish. El Niño was originally recognized by fishermen off the coast of South America in the 1600s, with the appearance of unusually warm water in the Pacific Ocean. The name was chosen based on the time of year (around December) during which these warm waters events tended to occur.

The term El Niño refers to the large-scale ocean-atmosphere climate interaction linked to a periodic warming in sea surface temperatures across the central and east-central Equatorial Pacific.

Typical El Niño effects are likely to develop over North America during the upcoming winter season. Those include warmer-than-average temperatures over western and central Canada, and over the western and northern United States. Wetter-than-average conditions are likely over portions of the U.S. Gulf Coast and Florida, while drier-than-average conditions can be expected in the Ohio Valley and the Pacific Northwest. The presence of El Niño can significantly influence weather patterns, ocean conditions, and marine fisheries across large portions of the globe for an extended period of time.

La Niña

La Niña means The Little Girl in Spanish. La Niña is also sometimes called El Viejo, anti-El Niño, or simply "a cold event."

La Niña episodes represent periods of below-average sea surface temperatures across the east-central Equatorial Pacific. Global climate La Niña impacts tend to be opposite those of El Niño impacts. In the tropics, ocean temperature variations in La Niña also tend to be opposite those of El Niño.

During a La Niña year, winter temperatures are warmer than normal in the Southeast and cooler than normal in the Northwest.

No comments:

Post a Comment